Haalbaarheidsonderzoek

Eén van de expertises die wij overheidspartijen kunnen bieden, is het haalbaarheidsonderzoek. Daarmee legt u het fundament voor een financieel verantwoord en haalbaar project.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Het haalbaarheidsonderzoek brengt de financiële (on)haalbaarheid van de beoogde ontwikkeling in kaart. Zowel de markttechnische als financiële aspecten worden meegenomen. Ook geeft het inzicht in de omvang van de risico’s en het soort risico’s die de initiatiefnemers lopen.

Een haalbaarheidsstudie bestaat uit de volgende stappen:

<VISUAL>

Op basis van de resultaten van deze analyse geven wij eventueel advies over het samenwerkingsmodel. Uitvoerbaarheid binnen de kaders van de geformuleerde maatschappelijke doelstellingen staat daarbij voorop.

Financiële analyse

Deze wordt opgesteld naar de financiële effecten van de investering en opbrengsten van ruimtelijke plannen in het kader van gebiedsontwikkeling. De financiële analyse heeft de vorm van een grondexploitatie waarin de opbrengsten en investeringen van het ruimtelijk plan in de tijd worden aangegeven en onderling worden vergeleken teneinde te bezien of het plan rendabel is.

De financiering van de grondexploitatie vindt plaats in de vorm van een zogenoemde projectfinanciering. Naast de inbreng van vreemd vermogen moeten de partners in de samenwerking als buffer voor de verkrijging van vreemd vermogen, eigen vermogen (vaak aangeduid als risicodragend kapitaal) inbrengen. Het totaal beeld van het eigen vermogen en vreemd vermogen, de absolute omvang daarvan en de onderlinge verhouding daartussen, geeft het financieringsarrangement.

Inzicht in het risicoprofiel van een ruimtelijk plan wordt verkregen door een risicoanalyse op te stellen van het plan. In deze risicoanalyse worden de resultaten vermeld van een aantal scenario's in planontwikkeling alsmede van variaties in de gebruikte parameters in de grondexploitatie. De financiële effecten van gevoelige plandelen of inhoudelijke delen of activiteiten kunnen daarmee worden vergeleken met het meest realistische ontwikkelingsscenario.

Risicomanagement

Het opgestelde risicoprofiel geeft een beeld van de elementen waarvoor de ontwikkeling en realisatie van een ruimtelijk plan gevoelig is. Van belang is deze elementen gedurende de voorbereiding en uitvoering continue te monitoren. Deze constante bewaking noemen we risicomanagement. Daarbij gaat het niet alleen om het signaleren van afwijkingen, maar ook het bijtijds en alert daarop reageren. Het laatste vindt plaats door actief handelen van de planmanager en de rest van de projectorganisatie.

Trefwoorden: Tags: Haalbaarheidsonderzoek
 

 Content Query