Waarom zet u BNG Gebiedsontwikkeling in?

Gebiedsontwikkeling is de afgelopen jaren erg risicovol gebleken. Een belangrijke factor daarin was de noodzakelijke vroegtijdige inname van grondposities om sturing te behouden op de kwalitatieve en maatschappelijke doelstellingen bij de ontwikkeling van projecten.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Overheden kunnen er daarbij voor kiezen om de uitvoering zelf risicodragend op te pakken waarmee de gewenste sturing optimaal kan worden ingevuld. Daar staat tegenover dat daarmee ook het risico volledig wordt gelopen hetgeen de afgelopen jaren heeft geleid tot omvangrijke afschrijvingen op grondexploitaties. Of de gemeente kan ervoor kiezen om de risico’s en het initiatief bij de markt te laten. Daarmee wordt het risico zeer beperkt, maar daar staat tegenover dat de gemeente beperktere, kwalitatieve sturingsmogelijkheden heeft.

BNG Gebiedsontwikkeling biedt een product wat daar tussen staat. Door samen het risico te nemen wordt het risico voor de gemeente verminderd en door onze specifieke aanpak beheersbaar gemaakt. Door vormgeving van de samenwerking in een aparte rechtsvorm wordt de zeggenschap voor de gemeente ten aanzien van haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid optimaal ingevuld. 

​Insteek op beleidsdoelen gemeente

  • Samenwerking met BNG Gebiedsontwikkeling als middenproduct tussen facilitair grondbeleid vanuit de gemeente (weinig risico, maar ook weinig sturing) en actief grondbeleid (veel sturing, maar ook veel risico).
  • Inzichtelijk en beheersbaar maken van risico’s.
  • Deling van risico en sturing.
  • Langdurige stabiele samenwerking met solvabele partner.
  • Geen korte termijn winstoogmerk, maar overzienbaar rendement.
  • Maatschappelijke ontwikkelaar anders dan commerciële partijen.
  • Duurzame gebiedsregisseur in de ontwikkelingsfase.

 

Voorbeeldprojecten

Trefwoorden: Tags: Gebiedsontwikkeling
Yes

 Content Query