Code Banken 2016

De Code Banken is een onderdeel van het pakket Toekomstgericht bankieren, waar ook het Maatschappelijk statuut en gedragsregels voor individuele medewerkers deel van uitmaken. De Code Banken is in werking getreden op 1 januari 2015.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

Hieronder rapporteert BNG Bank op welke wijze zij in 2016 invulling heeft gegeven aan de principes in de Code Banken.

Strategie

Het accent van de strategie heeft het afgelopen jaar gelegen op de nauwere samenwerking met klanten en stakeholders, bevordering van duurzaamheid en vergroting van interne kennisdeling en flexibiliteit. Het begrip 'duurzaamheid' is onderdeel van de kernwaarden. De bank hanteert een brede definitie van 'duurzaam' door te streven naar een houdbaar evenwicht tussen milieubelangen, economische belangen en sociale belangen, ook richting toekomstige generaties. Duurzaam is dus meer dan 'groen'. Op basis van de strategie is met diverse initiatieven ingespeeld op de maatschappelijke behoefte om meer te investeren in duurzame groei. De bank heeft samen met de stakeholders belangrijke stappen gezet om haar rol als betrokken partner voor een duurzamer Nederland verder in te vullen. Deze stappen zijn nader toegelicht in het jaarverslag 2016.

Governance en integriteit

De Raad van Commissarissen heeft een gesprek gevoerd met mevrouw Brakman, voorzitter van de Monitoringcommissie Code Banken. Een belangrijk onderwerp van gesprek was: hoe kan BNG Bank, gelet op haar maatschappelijke functie, nog meer bijdragen aan het vertrouwen van de samenleving ten aanzien van banken en hun rol in de samenleving? De Raad van Commissarissen is van mening dat BNG Bank bekend staat als nichebank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijke belang. De rol en service van de bank worden door stakeholders sterk gewaardeerd. Door de profilering van de bank te versterken en door agendasetting in NVB-verband acht de Raad het mogelijk om het vertrouwen van de samenleving in de bankensector te verbeteren.

Cultuur en ontwikkeling van leiderschap

De bedrijfscultuur van BNG Bank kenmerkt zich door de collegiale sfeer en werkomgeving, hoge betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers en nauwe samenwerking in teams. Wat de bank beter kan benutten zijn de korte hiërarchische lijnen en efficiënte werkprocessen. De juiste medewerker van de toekomst is in staat zich steeds opnieuw aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het (interactieve en cognitieve) leer- en aanpassingsvermogen zijn hierbij belangrijke competenties. Specifiek voor de managers is met behulp van een 360 graden feedbackmethode gemeten in welke mate zij managementcompetenties beheersen. De vraag die daarbij centraal stond was, of de managers over de managementvaardigheden beschikken om de strategie van BNG Bank tot een succes te maken. Dit krijgt een concreet vervolg in persoonlijke ontwikkelingsplannen en plannen voor verschillende teams.

Arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen

De beloningsstrategie van BNG Bank moet ertoe bijdragen dat maatschappelijk verantwoord en marktconform wordt beloond, zodat de juiste medewerker van de toekomst, die het verschil maakt, kan worden aangetrokken en behouden. De beloning moet ook ontwikkeling stimuleren. In 2016 is een onderhandelingsresultaat bereikt met de Ondernemingsraad om te komen tot afschaffing van de variabele beloning die is gebaseerd op individuele prestatieafspraken. Voor een deel is dit gecompenseerd met een toeslag op de vaste beloning. Het overige deel komt ten goede aan de mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers.

Stimuleren van mobiliteit

Om de flexibiliteit en wendbaarheid van de bank en de medewerkers te vergroten wordt gefocust op een brede inzetbaarheid van medewerkers in verschillende functies en rollen. Een brede inzetbaarheid creëert waarde voor medewerkers en de bank. Ervaring opdoen in meerdere functies draagt ook bij aan de samenwerking binnen BNG Bank. Om meer in te kunnen spelen op veranderende behoeften aan (omvang van) kennis, talenten, competenties, inzichten en vaardigheden wil BNG Bank nieuwe en bestaande medewerkers voortaan voor 4 jaar benoemen in een functie. De arbeidsrelatie blijft daarbij gewoon in stand. Daarnaast stimuleert de bank interne stages en uitwisselingsprogramma's tussen functies en/of afdelingen. Door actief de mogelijkheden te inventariseren en voor iedereen zichtbaar te maken en door voorwaarden eenvoudig en laagdrempelig te houden.

Duurzame inzetbaarheid

In een managementbijeenkomst is stil gestaan bij het belang van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en de rol van de manager hierin. BNG Bank doet mee aan de pilot Tiptrack. Deze app is ontwikkeld om in het kader van duurzame inzetbaarheid medewerkers in beweging te krijgen, zodat zij zelf gaan nadenken over hun toekomst en bepalen wat er nodig is om goed inzetbaar te blijven voor de arbeidsmarkt. Thema's die daarbij een rol spelen zijn loopbaan, persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en financiën. Het is een tool om medewerkers te stimuleren zelf aan het roer te gaan staan van hun loopbaan en om leidinggevenden te stimuleren hierover met de medewerkers in gesprek te gaan en ze te faciliteren in de uitvoering.

Aflegging eed/belofte

De leden van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en alle medewerkers van BNG Bank en externe krachten hebben zonder voorbehoud en toevoegingen de eed/belofte financiële sector afgelegd als bedoeld in de Code Banken en de Wet op het financieel toezicht. De aflegging van de eed/belofte geschiedt ten overstaan van een lid van de Raad van Bestuur. Voorafgaand daaraan wordt met de betrokken (nieuwe) medewerkers stilgestaan bij het belang van integer en verantwoord handelen. De eed/belofte is doorvertaald in de BNG Bank Bedrijfscode en maakt deel uit van de arbeidsovereenkomst die BNG Bank met nieuwe medewerkers afsluit. Ook is in een tuchtrechtregeling vastgelegd de wijze waarop BNG Bank medewerkers ondersteunt bij een tuchtklacht.

Informatieveiligheid

BNG Bank hecht veel waarde aan een integere organisatie met medewerkers die zich op een verantwoorde wijze gedragen jegens belanghebbenden. Medewerkers werken veel digitaal en delen daarbij belangrijke (klant)gegevens. Daarom is het belangrijk dat medewerkers zorgvuldig met deze gegevens omgaan. De systemen van de bank moeten veilig zijn en weerstand kunnen bieden aan pogingen tot misbruik en aanvallen van binnen en buiten. Vrijwel alle medewerkers hebben in 2016 deelgenomen aan de Alcatraz Security Game. Doel van het spel is om het bewustzijn over informatieveiligheid te prikkelen en te verhogen. In totaal zijn er 50 verschillende nuttige tips en suggesties ter verbetering gegeven, variërend van organisatorische en procedurele tips tot technische suggesties. Het grote aantal concrete tips geeft aan dat medewerkers informatieveiligheid als belangrijk onderdeel van de informatievoorziening zien. In 2017 wordt een e-learning programma aan medewerkers beschikbaar gesteld.

Relevante links

Per onderdeel van de Code Banken wordt in het document 'Implementatie Code Banken' toegelicht op welke wijze BNG Bank de desbetreffende principes heeft geïmplementeerd in haar dagelijkse activiteiten.

Over de toepassing van deze principes in 2016 wordt gerapporteerd in het jaarverslag 2016.

Trefwoorden: Tags: Code banken
 

 Content Query