Kapitalisatie- en dividendbeleid

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

De kapitaalvereisten voor banken zijn aanzienlijk verscherpt als gevolg van de financiële crisis. Het Basels Comité heeft voorgesteld de minimumwaarden voor de BIS tier 1-ratio te verhogen en een ondergrens voor de leverage ratio van 3% in te stellen. Per 2018 gaan nieuwe waarden gelden.

Ondergrens leverage ratio

In 2011 is de Europese regelgeving (CRD-IV) in concept gepubliceerd. Hierin zijn de voorstellen van het Basels Comité vertaald in richtlijnen en verordeningen. Overigens is hier nog geen ondergrens voor de leverage ratio in opgenomen.

Uiterlijk 2016 komt de European Banking Authority (EBA) met een analyse over de minimale hoogte van de leverage ratio, ook in relatie tot de verschillende bedrijfsmodellen van banken.

Noodzakelijke groei eigen vermogen

BNG Bank voldoet met een ratio van 20% ruimschoots aan de aangescherpte eisen voor de BIS tier 1-ratio. Maar niet aan de voorgestelde leverage ratio.

De hiervoor noodzakelijke groei van het eigen vermogen moet worden opgebracht door inhouding van een groter deel van de winst. Het kan zijn dat het eigen vermogen te zijner tijd ook wordt aangevuld met een relatief geringe uitgifte van hybride schuldbewijzen die het karakter hebben van eigen vermogen.

25% dividend

Met het oog op het voorgaande en op basis van de ontwikkelingen en verwachtingen ultimo 2011, is het beleid van BNG Bank om jaarlijks aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te stellen het dividend te bepalen op 25% van de nettowinst. Dit beleid is van kracht met ingang van de dividenduitkering over het boekjaar 2011 en geldt in beginsel voor de gehele overgangsperiode tot 2018.

Definitieve leverage ratio

Zodra de definitieve vorm en hoogte van de leverage ratio duidelijk worden, zal het dividendbeleid worden heroverwogen. Heroverweging zal ook plaatsvinden als de verwachtingen op het gebied van groei of resultaatontwikkeling onverhoopt niet uitkomen.

Trefwoorden: Tags: Dividend
 

 Content Query