Privacy Statement

Dit privacy statement beschrijft op welke manier N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (“BNG Bank”) en BNG Gebiedsontwikkeling B.V. (BNG Gebiedsontwikkeling) persoonsgegevens verwerken en hoe zij hiermee zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan.

Inhoudsopgave

Contents

No

persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Voorbeelden hiervan zijn: naam, adres of IP adres.
BNG Bank en BNG Gebiedsontwikkeling verwerken persoonsgegevens van mensen, (1) die vertegenwoordiger of contactpersoon zijn van alle zakelijke relaties van BNG Bank en BNG Gebiedsontwikkeling, (2) die begunstigde zijn of betrokken zijn bij (financiële) dienstverlening en andere, relevante (sociale) bancaire activiteiten en (3) die gebruikers van de websites www.bngbank.nl en www.bnggebiedsontwikkeling.nl zijn.

Verstrekken en verzamelen van persoonsgegevens

BNG Bank en BNG Gebiedsontwikkeling gaan zorgvuldig om met de door hen verzamelde persoonsgegevens en dragen ervoor zorg dat de verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

BNG Bank en BNG Gebiedsontwikkeling verzamelen persoonsgegevens tijdens het bezoek aan bovengenoemde websites.

BNG Bank en BNG Gebiedsontwikkeling kunnen telefoongesprekken opnemen ter verificatie van opdrachten, afspraken en transacties of in het kader van fraudebestrijding en integriteitsbewaking. De opgenomen telefoongesprekken worden bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn. Binnen deze termijn heeft de gesprekspartner de mogelijkheid om bij geschillen over de inhoud van het opgenomen telefoongesprek de opname terug te luisteren.

Bescherming van persoonsgegevens

Op de verwerking van persoonsgegevens zijn de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars, het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen en de Telecommunicatiewet van toepassing.

BNG Bank en BNG Gebiedsontwikkeling zullen verkregen persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en de gegevens bij verwerking zorgvuldig beschermen.

BNG Bank en BNG Gebiedsontwikkeling zullen persoonsgegevens zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene niet aan andere partijen verstrekken. Alleen wanneer wetgeving hiertoe verplicht, of wanneer dit voortvloeit uit een verplichting jegens de betrokkene of wanneer dit noodzakelijk is voor behoud van de integriteit van de bedrijfsvoering van BNG Bank of BNG Gebiedsontwikkeling of het financiële stelsel in het algemeen, zal er anders worden gehandeld. BNG Bank en BNG Gebiedsontwikkeling verkopen persoonsgegevens niet aan derden. Verzamelde persoonsgegevens zijn beschikbaar voor BNG Bank en BNG Gebiedsontwikkeling.

Doeleinden van gegevensverwerking

Voor zover BNG Bank en BNG Gebiedsontwikkeling gegevens verzamelen en verwerken van relaties van BNG Bank en BNG Gebiedsontwikkeling, van de gebruikers van bovengenoemde websites en over het gebruik van de op de websites aangeboden diensten, worden deze gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden: a) het aangaan of uitvoeren van contractuele afspraken met de betrokkene of het bedrijf die wordt vertegenwoordigd door betrokkene; b) het samenstellen van interne rapportages en web statistieken; c) het verbeteren van de technische en functionele werking van eerder genoemde websites; d) het naleven van wettelijke verplichtingen en vereisten voor bancaire veiligheid en integriteit; e) het verzamelen, ontwikkelen en publiceren van informatie die relevant is voor relaties van BNG Bank en BNG Gebiedsontwikkeling; f) het onderhouden van contacten met relaties; en g) het verspreiden van informatie over BNG Bank en BNG Gebiedsontwikkeling en hun dienstverlening en informatie over hun producten en diensten die een relatie mogelijk interesseren.

inzien en wijzigen van persoonsgegevens

Diegene, van wie BNG Bank of BNG Gebiedsontwikkeling persoonsgegevens heeft verwerkt, heeft de mogelijkheid om de gegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheid, te laten corrigeren. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de afdeling Klantenservice via e-mailadres klantenservice@bngbank.nl.

Wijziging van dit Privacy Statement

BNG Bank en BNG Gebiedsontwikkeling kunnen dit Privacy Statement wijzigen. De laatste wijziging is per 25 november 2016 doorgevoerd.

Trefwoorden: Tags:  
 

 Content Query