BNG Bank: ook actief in de luchthavensector

Het grootste deel van de klanten van BNG Bank bevindt zich in de publieke sector en de sectoren volkshuisvesting en de gezondheidszorg. Dat de bank ook omvangrijke financieringen verzorgt in onder andere de luchthavensector is minder bekend. Ook hier gaat het ons om het opbouwen van langdurige relaties met klanten die bijdragen aan het maatschappelijk belang.

Zeg je ‘Nederlandse luchthavensector’, dan denk je ‘Schiphol’. De bedrijvigheid op Luchthaven Schiphol groeit aan de lopende band. In 2013 verwelkomde de luchthaven 52,5 miljoen bezoekers en ook de afgelopen zomer hebben weer veel Nederlanders gebruik gemaakt van de luchthaven. BNG Bank was de afgelopen jaren bij diverse financieringen op de luchthaven betrokken.

Klaas Winters, directeur van AFS, voor de bouw van de leidingnetwerken. Foto: Thijs Wolzak

Financiering voor Aircraft Fuel Supply
Onlangs hebben Aircraft Fuel Supply (AFS) en BNG Bank een financieringsovereenkomst van circa 35 miljoen euro ondertekend, een substantieel deel van de financiering. AFS is de enige verlener van logistieke faciliteiten voor vliegtuigbrandstof op Luchthaven Schiphol. BNG Bank is gekozen als financier vanwege haar kennis van leidingnetwerken en de best passende financieringsmogelijkheden. De bank financierde ook de eerste fase investeringen en is verheugd om deze langdurige relatie te kunnen bestendigen. AFS wil haar kredietbehoefte zeker stellen voor een omvangrijk aantal investeringen de komende twee jaar. KLM, één van de aandeelhouders, begeleidde AFS in de transactie.

Verbouw Schiphol
Aanleiding voor deze investeringen is de verbouwing van de aankomst/vertrek terminal op Schiphol. De luchthaven gaat de inkomende en uitgaande passagiersstromen van elkaar scheiden en hierdoor zijn er aan de platformzijde ook aanpassingen noodzakelijk. AFS past hierop haar infrastructuur aan. Aanpassingen die hierop direct betrekking hebben, zijn:

  • omleiden en vernieuwen van de F­pier brandstofleidingen. Bovendien ontstaan er wijzigingen door aanpassingen in het (rij)banenstelsel op de luchthaven en komen er steeds meer grotere toestellen;
  • omleiden van een taxibaan voor vliegtuigen, zodat er geen kruisende bewegingen meer kunnen ontstaan tussen startende/ landende vliegtuigen en taxiënde vliegtuigen;
  • aanpassing van de D­pier in verband met de grotere omvang van vliegtuigen;
  • aanleg van een compleet nieuwe pier.

AFS is eigenaar van 15 opslagtanks en ruim 30 km brandstofleidingen van de opslagtanks tot aan de diverse gates op de luchthaven. Oliemaatschappijen die brandstof leveren aan vliegtuigen gebruiken deze opslagtanks en dit netwerk van brandstofleidingen. Partijen die brandstof willen leveren, moeten hiervoor een concessie van Luchthaven Schiphol krijgen. Vervolgens dienen zij het statutair verplichte aandeelhouderschap van AFS te verkrijgen. De voorzieningenovereenkomst tussen AFS en Luchthaven Schiphol is de basis waarop BNG Bank statutair een relatie mag aangaan met AFS. De bank heeft zich statutair namelijk verplicht om alleen overheden en instellingen voor het maatschappelijke belang te financieren.

Stand-by-krediet voor Schiphol
Vorig jaar hebben Schiphol en BNG Bank een stand-by faciliteit van twee jaar bekrachtigd van 100 miljoen euro. BNG Bank ondersteunt Schiphol bij de verwezenlijking van haar investeringsprogramma en de financiële gevolgen hiervan. Schiphol investeert komende jaren fors in de uitbreiding van het aantal pieren en het centraliseren van de security check voor non-Schengenlanden. Vanwege gewijzigde veiligheidseisen én om haar plaats als één van de economische motoren van Nederland te behouden. Schiphol kan zo de capaciteit en vooral de kwaliteit van de mainport op peil houden, zodat ook in de toekomst de reizigers en de airlines optimaal worden bediend. Met de stand-by faciliteit van BNG Bank kan Schiphol haar liquiditeitspositie op het gewenste niveau houden en voldoet Schiphol aan de liquiditeitseisen die vanuit de rating agencies Standard & Poor’s en Moody’s zijn opgelegd.

Investeringsplan Luchtverkeersleiding Nederland
Een aantal jaar geleden heeft BNG Bank het meerjareninvesteringsplan van 65 miljoen euro van Luchtverkeersleiding Nederland gefinancierd. LVNL wendt dit aan voor de financiering van de benodigde apparatuur. Hiermee wordt een veilige luchtverkeersleiding boven Nederland bestendigd. LVNL is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) sinds 1993 en verantwoordelijk voor het beheer van het civiele luchtruim waaronder de afhandeling van het luchtverkeer. Ook verzorgt LVNL de luchtverkeersleiding van Schiphol en van de andere civiele regionale luchthavens in Nederland. De Wet Luchtvaart verbindt de ministeries van Infrastructuur & Milieu, Defensie en Binnenlandse Zaken. Bij grensoverschrijdend verkeer is ook het ministerie van Buitenlandse Zaken aan LVNL verbonden. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu is eindverantwoordelijk voor de beleidsmatige aansturing van LVNL en houdt toezicht op haar functioneren. Hans Keetman, Directeur Corporate Services van LVNL vindt BNG Bank een aantrekkelijke bank voor LVNL, omdat zij gespecialiseerd is in het financieren van overheidsgerelateerde bedrijven. ‘De relatie is dus logisch en de onderlinge samenwerking verloopt goed.’ BNG Bank is al vanaf 2001 betrokken bij LVNL.

Single European Sky
LVNL is actief betrokken bij de opzet en ontwikkeling van één Europees luchtruim, Single European Sky. Volgens het jaarverslag 2012 zal dit de komende tijd een groot beslag leggen op de middelen van LVNL, waar overigens toekomstige kostenbesparingen als gevolg van toegenomen efficiëntie tegenover zullen staan. De Schiphol Area Development Company is een samenwerkingsverband van publieke en private partijen die zich bezighouden met gronduitgifte rondom de luchthaven Schiphol. SADC heeft een aantal jaren geleden een overeenkomst afgesloten met BNG Bank voor bedrijfsfinanciering ter grootte van 20 miljoen euro.

SADC is het ontwikkelingsbedrijf van de regio Schiphol. Al ruim twintig jaar zorgt SADC voor de ruimtelijke groei en verdere ontwikkeling van het gebied rond Nederlands grootste luchthaven. SADC doet dit door het aantrekken van nationale en internationale bedrijvigheid. Dit gebeurt in de vorm van gebiedsontwikkeling waarbij SADC de eigen regiefunctie heeft voor een evenwichtige verdeling van de verschillende bedrijven. Inmiddels is Schiphol het derde luchtvaartknooppunt in Europa.

Voorbeeldfunctie
De formule van SADC werkt tot op de dag van vandaag nog steeds goed. Luchthavens vanuit de hele wereld komen langs om te zien hoe het model werkt. In Beiijng is nu naar Nederlands voorbeeld een vergelijkbare organisatie opgericht waarin naast de luchthaven zelf, financiële partijen en de regionale overheid participeren om de bedrijfsactiviteiten rondom de luchthaven te stimuleren.

Toekomst
Voor de toekomst zijn plannen voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Polanenpark. Hierbij wordt samengewerkt met de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaal (RON). Dit bedrijventerrein van circa 24 hectare biedt plaats aan de meer ‘natte bedrijven’ in de regio Haarlemmerliede, Velsen, Zaanstad en Amsterdam.

Pauline Bieringa, directeur Public Finance bij BNG Bank en Klaas Winters, directeur van AFS in de KLM Boeing 777 na ondertekening van de financieringsovereenkomst. Foto: AFS

Trefwoorden: Tags: BNG Bank

Uw bijdrage

Log in met om uw bijdrage te plaatsen.