Producten en diensten

BNG Gebiedsontwikkeling wil risicodragend participeren in gebiedsontwikkeling. Voor een optimale voorbereiding en realisatie heeft BNG Gebiedsontwikkeling een scala aan expertises.     

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Door de expertises integraal te benaderen, bieden we overheidspartijen een oplossing op maat. Partners kunnen rekenen op onze ruime expertise op het gebied van financiering en procesorganisatie.

Haalbaarheidsonderzoek

Eén van de expertises die wij overheidspartijen kunnen bieden, is het haalbaarheidsonderzoek. Daarmee legt u het fundament voor een financieel verantwoord en haalbaar project.

Het haalbaarheidsonderzoek brengt de financiële (on)haalbaarheid van de beoogde ontwikkeling in kaart. Zowel de markttechnische als financiële aspecten worden meegenomen. Ook geeft het inzicht in de omvang van de risico’s en het soort risico’s die de initiatiefnemers lopen.

Een haalbaarheidsstudie bestaat uit de volgende stappen:

Haalbaarheidsonderzoek  

Op basis van de resultaten van deze analyse geven wij eventueel advies over het samenwerkingsmodel. Uitvoerbaarheid binnen de kaders van de geformuleerde maatschappelijke doelstellingen staat daarbij voorop.

Financiële analyse

Deze wordt opgesteld naar de financiële effecten van de investering en opbrengsten van ruimtelijke plannen in het kader van gebiedsontwikkeling. De financiële analyse heeft de vorm van een grondexploitatie waarin de opbrengsten en investeringen van het ruimtelijk plan in de tijd worden aangegeven en onderling worden vergeleken teneinde te bezien of het plan rendabel is.

De financiering van de grondexploitatie vindt plaats in de vorm van een zogenoemde projectfinanciering. Naast de inbreng van vreemd vermogen moeten de partners in de samenwerking als buffer voor de verkrijging van vreemd vermogen, eigen vermogen (vaak aangeduid als risicodragend kapitaal) inbrengen. Het totaal beeld van het eigen vermogen en vreemd vermogen, de absolute omvang daarvan en de onderlinge verhouding daartussen, geeft het financieringsarrangement.

Inzicht in het risicoprofiel van een ruimtelijk plan wordt verkregen door een risicoanalyse op te stellen van het plan. In deze risicoanalyse worden de resultaten vermeld van een aantal scenario's in planontwikkeling alsmede van variaties in de gebruikte parameters in de grondexploitatie. De financiële effecten van gevoelige plandelen of inhoudelijke delen of activiteiten kunnen daarmee worden vergeleken met het meest realistische ontwikkelingsscenario.

Risicomanagement

Het opgestelde risicoprofiel geeft een beeld van de elementen waarvoor de ontwikkeling en realisatie van een ruimtelijk plan gevoelig is. Van belang is deze elementen gedurende de voorbereiding en uitvoering continue te monitoren. Deze constante bewaking noemen we risicomanagement. Daarbij gaat het niet alleen om het signaleren van afwijkingen, maar ook het bijtijds en alert daarop reageren. Het laatste vindt plaats door actief handelen van de planmanager en de rest van de projectorganisatie.

Proces- en Projectmanagement

Het sturen en beheersen van de voorbereiding en realisatie van ruimtelijke plannen wordt gerealiseerd door de inzet van planmanagers en procesmanagers. Deze planmanagers bewaken de voortgang van de plannen aan de hand van financiële en projectplanningen.

De financiële planning heeft de vorm van een grondexploitatie. De projectplanning geeft aan welke wettelijke procedures in het kader van de Wet Ruimtelijke Ordening nodig zijn, maar geeft ook inzicht in de inhoudelijke planactiviteiten en - fasen als haalbaarheidsonderzoek, aankopen, bouwrijp maken, verkoopactiviteiten enz.

Binnen BNG Gebiedsontwikkeling is een planmanager verantwoordelijk voor het proces- en planmanagement van het onderhanden plan. Op deze wijze ontstaat er een duidelijke bevoegdheden- en verantwoordelijkhedenstructuur, immers de planmanager is eindverantwoordelijk voor de voortgang van een plan zowel inhoudelijk als in financiële zin.

Binnen BNG Gebiedsontwikkeling wordt de projectleiding van participaties meestal gevormd door een tweehoofdige projectdirectie, waarvan één persoon afkomstig vanuit de partner en één vanuit BNG Gebiedsontwikkeling. Op deze wijze wordt een hechte samenwerking bewerkstelligd en komen alle belangen en overwegingen transparant op tafel.

Administratieve Organisatie

Het registreren van de financiële situatie en voortgang is van eminent belang om het risicomanagement adequaat in te kunnen vullen. Dit is de reden dat BNG Gebiedsontwikkeling een eigen projectadministratiesysteem en- organisatie heeft opgezet. In de administratieve eenheid is onderscheid gemaakt tussen de planadministratie en plancontrolling. Daarmee wordt een onafhankelijke toetsing bewerkstelligd richting administratie als ook richting planmanagement. De plancontroller is ook verantwoordelijk voor de opstelling van de managementrapportages en de toetsing en toezicht op de naleving van de beschreven administratieve organisatie vanuit de inhoudelijke kennis van de gebiedsontwikkeling, de grondexploitatie en de gebruikte administratieve systemen.

PPS-constructies

Een samenwerking tussen een partner en BNG Gebiedsontwikkeling is per definitie in juridische termen een Publiek Private Samenwerkingsconstructie (PPS). Immers, BNG Gebiedsontwikkeling is een private partij vanwege de BV-vorm en in de samenwerking dient altijd en publieke partner aanwezig te zijn.

BNG Gebiedsontwikkeling heeft inmiddels veel ervaring met de opzet van PPS-constructies.

Belangwekkende aandachtspunten bij de opzet van dergelijke constructies zijn met name de wens tot risicodeling zowel qua omvang als qua risicosoort, de mogelijkheid tot afdekking per risicosoort door individuele partijen en de voorkoming van belangenverstrengeling bij samenwerkingsconstructies. 

Trefwoorden: Tags:  
 

 Content Query