Strategie

BNG Bank is de bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank is een betrokken partner en draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Inhoudsopgave

Contents

No

Betrokken partner

Betrokken partner maakt deel uit van de identiteit van BNG Bank. BNG Bank is een sectorbank, opgericht door Nederlandse overheden. Sinds haar oprichting in 1914 realiseert zij voor haar klanten oplossingen voor financieringsvraagstukken. Deze achtergrond is bepalend voor de missie en financiële dienstverlening van de bank. Substantiële marktaandelen en partnerschap met 'de klant' vragen om sectorkennis en een individuele benadering. De dienstverlening van BNG Bank is afgestemd op de behoefte en professionaliteit van de klant.

Kernwaarden

Betrouwbaar, duurzaam en professioneel: dat zijn de kernwaarden van BNG Bank. In het licht van haar maatschappelijke functie wil BNG Bank een veilige bank zijn en blijven, die zichtbaar en herkenbaar is voor haar stakeholders. Zij wil klanten ondersteunen in het realiseren van hun doelstellingen voor een toekomstbestendige samenleving. Duurzaam ondernemen is ook een belangrijk uitgangspunt voor de activiteiten van BNG Bank zelf. Intern streeft BNG Bank naar een open cultuur. Opleiding en ontwikkeling zijn speerpunten van het personeelsbeleid.

Financiële dienstverlening

Kerntaak van BNG Bank is om tegen lage tarieven krediet te verstrekken aan of onder garantie van Nederlandse overheden. Daarmee speelt de bank een essentiële rol in de financiering van door overheden gewenste maatschappelijke investeringen. Vanuit deze rol wil de bank met 'de klant' proactief werken aan oplossingen voor het financieren van maatschappelijke opgaven en aan de uitvoering daarvan.

BNG Bank biedt haar kernklanten een breed pakket aan financiële dienstverlening aan in goede tijden én in slechte tijden, ook op momenten dat andere partijen zich terugtrekken. Naast kredietverlening gaat het om aanvullende diensten op het gebied van betalingsverkeer en gebiedsontwikkeling.

Strategische doelstellingen

BNG Bank vertaalt haar missie in de volgende strategische doelstellingen:

  • substantiële marktaandelen in de financiering van de Nederlandse publieke sector en het semipublieke domein;
  • een redelijk rendement voor de aandeelhouders.

Marktaandelen

De marktaandelen die de bank realiseert bevestigen dat BNG Bank haar missie effectief vervult. Kernklantengroepen van de bank zijn gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen. In deze sectoren wil BNG Bank marktleider zijn.

Rendement

BNG Bank dient haar missie tevens efficiënt te vervullen. Het gerealiseerde rendement is hiervoor de maatstaf. BNG Bank streeft niet naar winstmaximalisatie, omdat dit niet aansluit op haar strategie (lage tarieven). Doelstelling is daarom het behalen van een redelijk rendement.

Randvoorwaarden

Voorwaarden om de strategische doelstellingen te kunnen realiseren zijn:

    • excellente kredietwaardigheid en adequate risicobeheersing;
    • scherpe inkooppositie;
    • effectieve en efficiënte bedrijfsvoering.

Kredietwaardigheid

Het door BNG Bank uitgegeven schuldpapier heeft een credit rating Aaa van Moody's, AAA van Standard & Poor's en AA+ van Fitch. Deze topratings stellen de bank in staat tegen lage prijzen geld aan te trekken op de geld- en kapitaalmarkt. Daardoor kan BNG Bank haar klanten lage tarieven bieden.

Risicobeheersing

BNG Bank wil haar uitstekende risicoprofiel te allen tijde handhaven. Dit profiel komt tot uitdrukking in de topratings. Daarom hanteert BNG Bank een strak kapitalisatiebeleid. Voor de leverage ratio streeft de bank per 2018 naar een zekere ruimte boven de minimumeis die voor haar met ingang van die datum van kracht is. De interne ondergrens voor de tier 1-ratio ligt ruim boven de vereiste waarde. Dit beleid bepaalt de veilige actieradius van de bank. Ten slotte beperkt BNG Bank haar dienstverlening tot het werkgebied zoals vastgelegd in haar statuten.

Inkooppositie

BNG Bank heeft geen spaarbedrijf en is daardoor voor haar financiering vrijwel geheel afhankelijk van de geld- en kapitaalmarkt. Het realiseren van de scherpst mogelijke inkoopprijzen vraagt om een proactieve benadering van beleggers wereldwijd, voldoende diversificatie van beleggers, een goede timing en een juiste keuze van looptijden en valuta. Deze kritieke succesfactoren voor het aantrekken van geld zijn ook op termijn bepalend voor de inkooppositie van BNG Bank.

Bedrijfsvoering

De inrichting en de werking van de BNG-organisatie moeten dienstbaar zijn aan de strategie (lage tarieven, partnerschap met 'de klant'). Tevens moet de bedrijfsvoering voorzien in een adequate risicobeheersing. Binnen de directe invloedssfeer van de bank zijn dit factoren die bijdragen aan het behalen van de rendementsdoelstelling.

Trefwoorden: Tags: Strategie; Over BNG Bank
 

 Content Query