Nationaal Wateroverleg (NWO): Bestuursbreed overleg over 'water'

Eind vorig jaar heeft het Nationaal Wateroverleg (NWO) de beheerplannen vastgesteld voor de stroomgebieden van de grote rivieren, zoal de Rijn en IJssel. Ook het Nationaal Waterplan, de Deltawet en de Kaderrichtlijn Water zijn thema's waar het NWO over meepraat. Het is voor het eerst in Nederland dat er bestuursbreed wordt gesproken over de 'wateropgave' waar Nederland voor staat.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening