Privacyverklaring

In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel. Deze privacyverklaring is van toepassing op BNG Bank en (hoewel hierna niet steeds apart genoemd) op BNG Gebiedsontwikkeling.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van personen die:

 1. vertegenwoordiger of contactpersoon zijn van alle zakelijke relaties
 2. begunstigde zijn of betrokken zijn bij onze dienstverlening en andere activiteiten
 3. gebruikers zijn van onze websites en andere digitale kanalen

Iedereen van wie wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken mag van ons verwachten dat wij hiermee zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan.

Soort gegevens

Persoonsgegevens geven kenmerkende informatie die met een persoon in verband gebracht kunnen worden. Wij verzamelen de volgende gegevens:

Persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en geboorteplaats, gegevens van ID of paspoort.

Contact- en relatiegegevens, zoals contactmomenten (wat, wanneer, hoe), interesses en de opname van telefoongesprekken ter verificatie van opdrachten, afspraken en transacties of in het kader van fraudebestrijding en integriteitsbewaking.

Contract- en transactionele gegevens. De gegevens gekoppeld aan de BNG Bank producten en diensten, zoals rekeningnummers (IBAN), rol (machtigingen en bevoegdheden), transacties en betalingen, saldogegevens en gegevens over betalingsachterstanden.

Gebruiksgegevens van onze websites en andere digitale kanalen, zoals de bezochte pagina's, de gebruikte apparaten (desktop, mobiel), inlogsessies, zoekopdrachten, cookies en verwijzingen van en naar sociale media. IP-adressen worden geanonimiseerd opgeslagen.

Doeleinden van gegevensverwerking

Wij gebruiken de gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het aangaan of uitvoeren van contractuele afspraken met de betrokkene of het bedrijf die wordt vertegenwoordigd door betrokkene;
 2. het samenstellen van interne rapportages en web statistieken;
 3. het verbeteren van de technische en functionele werking van onze systemen, websites en andere digitale kanalen;
 4. het naleven van wettelijke verplichtingen en vereisten voor bancaire veiligheid en integriteit;
 5. het verzamelen, ontwikkelen en publiceren van informatie die relevant is voor onze relaties;
 6. het onderhouden van contacten met relaties;
 7. het verspreiden van informatie over onze dienstverlening.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. We hanteren de relevante wettelijke bewaartermijnen. Meer informatie over bewaartermijnen kunt u aanvragen via een e-mail aan compliance-officer@bngbank.nl.

Bescherming van persoonsgegevens

De beveiliging van onze systemen en persoonsgegevens is ten alle tijden onze prioriteit.
Wij houden een verwerkingsregister bij waarin onder meer wordt vastgelegd welke gegevens worden verwerkt, wie verantwoordelijk is en wat de bewaartermijnen zijn.
Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Al onze medewerkers hebben de Bankierseed afgelegd.

Wet en toezicht
Op de verwerking van persoonsgegevens zijn is de volgende wetgeving van toepassing:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars
 • Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen en de Telecommunicatiewet van toepassing.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken alleen gegevens aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Dit kunnen ook derde partijen zijn die in andere landen zijn gevestigd.

Uitvoering dienstverlening
Voor de uitvoering van onze dienstverlening maken wij gebruik van derde partijen. De belangrijkste organisaties zijn:

 • Centric FSS voor de technische infrastructuur en voor betalingsverkeer
 • Swift bij internationale transacties
 • Data B voor dagafschriften en andere financiële rapportages

Verder maken we soms gebruik van leveranciers/zakelijke partners die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld voor klanttevredenheidsonderzoek, drukwerk, marketingactiviteiten en voor het ontwerpen, optimaliseren en onderhouden van onze web- en andere digitale kanalen. Wij hebben met deze bedrijven en organisaties overeenkomsten afgesloten waarin is bepaald dat zij de beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens waarborgen.

Wettelijke verplichtingen
Wanneer wij hiertoe zijn verplicht verstrekken wij persoonsgegevens aan:

 • (Europese) toezichthouders, zoals de AFM, DNB of de ECB
 • fiscale autoriteiten 
 • opsporingsinstanties
 • overige relevante overheidsinstanties

Rechten van betrokkenen

Iedereen van wie wij persoonsgegevens verwerken, heeft recht op inzage, aanpassen en verwijderen van zijn/haar persoonsgegeven.

Uw rechten zijn als volgt onder te verdelen:

 • recht op inzage, waaronder het terugluisteren van een opgenomen telefoongesprek
 • recht op rectificatie, in uw gegevens niet juist of volledig zijn
 • recht op informatie over de verwerkingen en doeleinden
 • recht op verwijdering van de gegevens en 'het recht om vergeten te worden'
 • recht op beperking van de gegevensverwerking
 • recht op verzet tegen de gegevensverwerking
 • recht op overdrag van de gegevens (dataportabiliteit)
 • recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming
 • recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kun u per e-mail of schriftelijk een verzoek indienen, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs:
BNG Bank
T.a.v. de afdeling compliance
Postbus 30305
2500 GH  Den Haag
compliance-officer@bngbank.nl

Binnen 4 weken zullen wij beoordelen of uw verzoek gerechtvaardigd is. We kunnen u vragen om naar ons kantoor te komen om uzelf identificeren. Of als we de gegevens niet veilig naar u kunnen sturen. Het kan zijn dat wij niet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Bijvoorbeeld omdat dit wettelijk niet is toegestaan of omdat dan de rechten van anderen worden geschaad. Hierover zullen wij u dan informeren. Aan de behandeling van een vraag zijn geen kosten verbonden, tenzij de beantwoording onevenredig veel inspanning zou vragen. Wij zullen u van te voren informeren als wij kosten in rekening brengen.

Over deze Privacyverklaring

Dit is het Privacy Statement van BNG Bank N.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V. We kunnen deze privacyverklaring aanpassen.

Deze versie is gedateerd op 25 mei 2018.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.