BNG Bank - gedreven door maatschappelijke impact

Gedreven door maatschappelijke impact

Corporate governance

BNG Bank is een naamloze vennootschap. Bepalend voor de corporate governance van BNG Bank zijn in de eerste plaats de wettelijke bepalingen inzake het vennootschapsrecht, inclusief het structuurregime, en de statuten van de bank.

Nederlandse corporate governance code

BNG Bank volgt de beginselen voor deugdelijk bestuur zoals geformuleerd in de Nederlandse corporate governance code van december 2016. De binnen BNG Bank gebruikte reglementen, codes, regelingen en rapportages zijn met de code in overeenstemming. Afwijkingen van de code worden volgens het principe 'pas toe of leg uit' toegelicht in het jaarverslag van BNG Bank. Overigens is BNG Bank niet beursgenoteerd.

Code Banken

Per 1 januari 2015 is de vernieuwde Code Banken in werking getreden. Bekijk welke maatregelen de bank heeft getroffen om de implementatie van de Code Banken te realiseren. 

Ken uw Klant

Het Ken-uw-klant-principe is een basisvoorwaarde binnen de bancaire dienstverlening.

Ken uw klant

CRD V

Artikel 96 van de vierde Richtlijn kapitaalvereisten (CRD IV, inmiddels gewijzigd door middel van CRD V) verplicht financiële instellingen om op hun website uit te leggen hoe zij voldoen aan de vereisten van de artikelen 88 tot en met 95 van genoemde richtlijn. Deze verplichting is in Nederlandse wetgeving geïmplementeerd middels Artikel 134b van het Besluit prudentiële regels Wft. Het betreft vereisten inzake governance, beloning en publicatie van gegevens. In het compliance document geeft BNG Bank aan hoe zij voldoet aan deze vereisten.

Compliance met artikelen 88 tot en met 95 CRD V (pdf, 152 kB)

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van BNG Bank bevindt zich binnen de kaders van de Nederlandse corporate governance code, de Code Banken en de Regeling Beheerst Beloningsbeleid. BNG Bank heeft de principes voor beheerst beloningsbeleid geïmplementeerd en de relevante bepalingen uit de genoemde codes en regeling in haar beloningsbeleid verwerkt.

Beloningsbeleid

Three lines of defense

BNG Bank werkt conform het Three Lines of Defense (3LoD)-model. Dit model wordt gezien als het organisatiemodel om risico's binnen financiële instellingen te beheersen en is daarom een belangrijk onderdeel van de governance van BNG Bank. Voor de voornaamste tweede- en derdelijnsfuncties zijn afzonderlijke charters opgesteld. Deze charters beschrijven de opdracht, werkterrein, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betreffende functies. Tevens beschrijven de charters de verhouding tussen de functies en overige organisatieonderdelen.

Vennootschapsorganen

BNG Bank kent vier vennootschapsorganen.

  • De Algemene Vergadering is het orgaan waarin de aandeelhouders hun zeggenschapsrechten ten aanzien van BNG Bank uitoefenen.
  • De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Executive Committee en op de algemene gang van zaken bij BNG Bank. Hij staat het Executive Committee met raad terzijde.
  • Het Executive Committee is belast met het besturen van de vennootschap.
  • De Ondernemingsraad treedt op als overlegpartner van het Executive Committee , als sparringpartner van het Executive Committee bij besluitvorming en als vertegenwoordiger van de werknemers. 

Werkwijze en bevoegdheden van de genoemde vennootschapsorganen zijn geregeld in de wet, in de statuten van de bank, in reglementen en in toegesneden beleid.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.