BNG Bank - gedreven door maatschappelijke impact

Gedreven door maatschappelijke impact

Sustainability bij BNG Bank

Sustainability heeft een centrale plek in de strategie van BNG Bank. Met onze financieringen willen we Nederland socialer en duurzamer maken. Ons doel is om de sustainability prestaties van onszelf en onze klanten te verbeteren.

Met ons sustainabilitybeleid willen we een bijdrage op de lange termijn leveren op ecologisch, sociaal en governancegebied (ESG = Environment, Social, Governance). De uitvoering van het sustainabilitybeleid raakt onze hele organisatie. Dat geldt voor onze eigen bedrijfsvoering, de interactie met onze klanten en onze investeerders. De manier waarop we dit doen, is te lezen in: Sustainabilitybeleid

BNG Bank en klimaatactie

BNG Bank wil een betekenisvolle bijdrage leveren aan het leefbaar houden van ons klimaat. De bank heeft in 2019 het commitment van de Nederlandse financiële sector aan het Klimaatakkoord van Parijs  onderschreven. 

In navolging daarvan is eind 2022 het Klimaatplan – Going Green gepresenteerd. Hierin geeft de bank aan hoe de uitstoot van de eigen organisatie én de emissies verbonden aan de kredietportefeuille in lijn gebracht gaan worden met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.

Om de CO₂e-uitstoot terug te dringen, wil BNG Bank onder andere gezamenlijk optrekken met de grootste vier sectoren waarin de bank actief is: woningcorporaties, gemeenten, zorg en onderwijs. Daarmee is het Klimaatplan een ijkpunt in de relatie tussen BNG Bank en haar klanten.

In maart 2024 heeft BNG Bank een voortgangsrapportage opgeleverd, waarin wordt beschreven waar we staan op ons pad naar netto nul emissies in 2050. 

PCAF-methode

BNG Bank rapporteert over de klimaatimpact van haar financieringen conform de PCAF-methodologie. Het Platform for Carbon Accounting Financials (PCAF) houdt zich bezig met het ontwikkelen van methodologieën om de CO₂e-emissies van financiële instellingen te bepalen. De rapporten hierover staan aan de rechterkant van deze pagina.

Uitsluiting fossiele brandstoffen

BNG Bank verleent sinds 2018 geen krediet voor de ontginning van fossiele energie (kolen, olie en gas), tenzij sprake is van expliciet overheidsbeleid of expliciete overheidsgaranties. In dat geval maken we een eigenstandige afweging (case-by-case).

BNG Duurzaamheidsfonds

In aansluiting op onze reguliere kredietverlening is voor het realiseren van kleinschalige projecten het BNG Duurzaamheidsfonds opgericht. Met een lening van het BNG Duurzaamheidsfonds kan bijvoorbeeld worden geïnvesteerd in sport, groene energie, de circulaire economie, mobiliteit of een rijke leefomgeving.

Financiering via duurzame obligaties

Vrijwel al onze klanten leveren vanuit hun functie een positieve langetermijnbijdrage op ecologisch, sociaal-cultureel en economische gebied. Bijna al onze kredietverlening (2019: 14 miljard euro) voldoet dan ook aan onze brede definitie van duurzaamheid. Een deel van onze kredietverlening wordt verstrekt aan gemeenten en woningcorporaties die daarmee uitgaven doen die aansluiten op een of meerdere van de SDG’s. We financieren dit deel van onze kredietverlening met duurzame obligaties.

Bedrijfsvoering

BNG Bank verduurzaamt ook haar eigen activiteiten en streeft naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering.

Lees meer over onze impact in ons jaarverslag.

Bekijk hier hoe wij maatschappelijke impact maken.

Contact

Vragen, opmerkingen of suggesties op het gebied van duurzaamheid?

Neem contact op Frederike Versloot, hoofd Communicatie

Relevante links

Maatschappelijke impact

CO₂-emissies (PCAF)

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.