Rietveld Zorg en dame buiten werken

EMIR

EMIR is Europese regelgeving betreffende over-the-counter-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters gericht op het bevorderen van de transparantie van derivatenmarkten en het verminderen van de met derivaten samenhangende risico's. EMIR is sinds 16 augustus 2012 van kracht.

Op deze pagina vind je algemene informatie en veelgestelde vragen over EMIR. De informatie op deze pagina richt zich op partijen die vallen onder de EMIR-classificatie 'niet-financiële tegenpartij handelend onder de drempelwaarden' (NFC-).

Algemene vragen

Wat zijn OTC-derivaten?

OTC-derivaten zijn derivaten die individueel tussen partijen worden overeengekomen, welke niet op de beurs worden verhandeld.

Op wie is EMIR van toepassing?

EMIR is van toepassing op iedere partij die een derivatentransactie aangaat of ooit is aangegaan. Wel worden verschillende classificaties van partijen gehanteerd, waarbij de verplichtingen per classificatie verschillen. De meeste klanten van BNG Bank zullen zich kwalificeren als 'niet-financiële tegenpartij beneden een bepaalde drempelwaarde' (NFC-). Indien de drempelwaarde wordt overschreden, classificeert de organisatie zich als NFC+.

EMIR is van toepassing op iedere partij die een derivatentransactie aangaat of ooit is aangegaan. De EMIR-verplichtingen en in welke mate ze van toepassing zijn, zijn afhankelijk van de EMIR-classificatie. EMIR kent drie classificaties:

  • Niet-financiële tegenpartijen die onder de vastgestelde drempelwaarden handelen
  • Niet-financiële tegenpartijen die boven de vastgestelde drempelwaarden handelen
  • Financiële tegenpartijen, zoals banken.

De meeste klanten van BNG Bank zullen zich kwalificeren als 'niet-financiële tegenpartij handelend beneden een bepaalde drempelwaarde' (NFC-). Indien de drempelwaarde wordt overschreden, classificeert de organisatie zich als NFC+.

Wat houdt de drempelwaarde in?

Wanneer de nominale waarde van de derivatenportefeuille van een tegenpartij een bepaalde waarde overschrijdt, wordt verondersteld dat deze portefeuille een bepaalde invloed op het totale systeem kan hebben. In dat geval gelden dan ook andere eisen onder EMIR.

Hoe wordt deze drempelwaarde bepaald?

Bij de bepaling van de drempelwaarde worden derivaten die worden gebruikt voor het afdekken van risico's uit de bedrijfsvoering (hedging), niet meegenomen. Aangezien de meeste klanten van BNG Bank derivaten vooral gebruiken als hedging instrument, zal de drempelwaarde in veel gevallen niet worden gehaald. Voor de definitie van hedging en de gehanteerde drempelwaarden (per type derivaat) verwijzen wij u naar de website de AFM.

Wie brengt de classificatie van mijn organisatie aan?

Elke partij met één of meerdere derivatencontracten dient zichzelf te classificeren. Je bent dus ook zelf verantwoordelijk voor de classificatie.

Welke verplichtingen vloeien voort uit EMIR?

De verplichtingen binnen EMIR zijn onder te verdelen in drie pijlers:

  1. Rapportage aan een zogeheten Transactieregister (Trade Repository);
  2. Bilaterale afwikkeling: eisen ten aanzien van risicomitigerende maatregelen, waaronder tijdige confirmatie, dispuutresolutie en portfolio reconciliatie;
  3. Centrale afwikkelingsverplichting ('Central clearing') (niet van toepassing op NFC-organisaties);

Aan welke eisen binnen EMIR dient mijn organisatie te voldoen?

De eisen hangen af van de eerder genoemde classificatie van uw organisatie.

Welke toezichthouder is belast met informatieverstrekking en toezicht op EMIR?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is aangewezen als toezichthouder voor het EMIR-toezicht op niet-financiële tegenpartijen.

Waar vind ik meer informatie over EMIR?

Wij presenteren hier slechts beperkte informatie met betrekking tot EMIR: vooral die informatie die betrekking heeft op bij BNG Bank uitstaande derivatencontracten. Meer informatie is te vinden op de website van de AFM.

Rapportageverplichting aan een Transactieregister (Trade Repository)

Alle nieuwe en bestaande OTC-derivatencontracten dienen te worden gerapporteerd aan een Trade Repository: een entiteit die centraal de rapportage van derivaten verzamelt in een voor autoriteiten toegankelijk transactieregister.

Wat moet worden gerapporteerd?

Onder EMIR moeten partijen die OTC-derivatentransacties met elkaar aangaan de details van het contract, inclusief wijzigingen en beëindigingen, rapporteren bij een transactieregister (TR).

Als gevolg van de gewijzigde EMIR (de zogenaamde EMIR Refit) is dit gewijzigd. De verplichting tot trade reporting bij transacties met een niet-financiële tegenpartij die geen clearingverplichting heeft, ligt vanaf 18 juni 2020 bij de bank, zijnde de financiële tegenpartij. De meeste (NFC-) klanten met derivatentransacties hebben een overeenkomst Uitbesteding Transactierapportage of Delegation of EMIR Reporting of Transactions afgesloten met BNG Bank. Deze klanten hebben een gewijzigde overeenkomst Transactierapportage ontvangen waarin de gewijzigde rapportageverplichting wordt geregeld.

Onder EMIR Refit kan de (NFC-)klant echter toch nog ervoor kiezen om haar derivatencontracten niet door BNG Bank te laten rapporteren. Deze klant zal dit moeten doorgeven aan BNG Bank en de rapportage dan ook daadwerkelijk zelf uitvoeren.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevens van de rapportage?

De niet-financiële tegenpartij is verantwoordelijk voor het verstrekken van de rapportagegegevens aan de financiële tegenpartij, voor zover die redelijkerwijs niet kunnen worden verwacht van de financiële tegenpartij.

Risicomitigerende maatregelen

Om operationele risico's te beperken worden bij bilaterale afwikkeling van derivatencontracten eisen gesteld aan de inzet van risicomitigerende maatregelen.

Welke risicomitigerende technieken zijn te onderscheiden?

Voor niet-financiële tegenpartijen onder de drempelwaarde (NFC-) betreft het procedures ten aanzien van:

  • Tijdige confirmatie: contractpartijen dienen nieuwe contracten of aanpassingen daarvan tijdig te bevestigen;
  • Dispuutresolutie: onder andere overeenstemming over de wijze waarop een dispuut wordt vastgesteld en opgelost;
  • Portfolio reconciliatie: het periodiek onderling afstemmen van de derivatenportefeuille.

Hoe gaat BNG Bank om met deze eisen?

De procedures binnen BNG Bank ten aanzien van tijdige confirmatie zijn bepaald met inachtneming van de binnen EMIR gestelde tijdslijnen. Met betrekking tot portfolio reconciliatie ontvangt u jaarlijks een overzicht van de uitstaande derivatencontracten. Een dispuut ontstaat wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de confirmatie of het overzicht van derivatenportefeuille. Er is sprake van een dispuut, zodra je dit aan ons meldt. In dat geval nemen wij contact met jou op. Volledigheidshalve merken wij op dat de bestaande regeling inzake disputen geldig blijft, naast de EMIR dispuutresolutie. De procedures ten aanzien van portfolio reconciliatie en de dispuutresolutie dienen over en weer te worden bevestigd.

Op welke wijze geeft BNG Bank invulling aan de portfolio reconciliatie?

Derivatenportefeuilles dienen periodiek te worden gereconcilieerd (onderling afgestemd) tussen de tegenpartijen. Jaarlijks ontvangt u hiertoe van BNG Bank een overzicht van uw derivatenportefeuille. Het overzicht bevat de modaliteiten van alle uitstaande derivatentransacties zoals deze in de administratie van BNG Bank zijn opgenomen. Van elk derivaat wordt ook de marktwaarde (valuation) vermeld. Aan hand van dit overzicht kunt u uw uitstaande derivatentransacties controleren, waarmee zowel uw organisatie als BNG Bank voldoet aan de in EMIR gestelde eisen ten aanzien van portfolio reconciliatie.

Legal Entity Identifier (LEI)

Bij de rapportage is elke partij verplicht een Legal Entity Identifier (LEI) in te vullen. Hiermee is voor de toezichthouders te herleiden welke posities partijen tegen elkaar uit hebben staan, maar ook hoeveel derivaten een organisatie van grote omvang heeft uitstaan, ongeacht met welke bank of andere partij als tegenpartij. De klant zal de LEI ieder jaar moeten verlengen zolang er derivatentransacties lopen.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.