Rietveld Zorg en dame buiten werken

EMIR

EMIR is regelgeving betreffende derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters gericht op het bevorderen van de transparantie van derivatenmarkten en het verminderen van de met derivaten samenhangende risico's.

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over EMIR.

Algemene vragen

Wat zijn OTC-derivaten?

OTC-derivaten zijn derivaten die individueel tussen partijen worden overeengekomen, welke niet op de beurs worden verhandeld.

Op wie is EMIR van toepassing?

EMIR is van toepassing op iedere partij die een derivatentransactie aangaat of ooit is aangegaan. Wel worden verschillende classificaties van partijen gehanteerd, waarbij de verplichtingen per classificatie verschillen. De meeste klanten van BNG Bank zullen zich kwalificeren als 'niet-financiële tegenpartij beneden een bepaalde drempelwaarde' (NFC-). Indien de drempelwaarde wordt overschreden, classificeert de organisatie zich als NFC+.

Wat houdt de drempelwaarde in?

Wanneer de nominale waarde van de derivatenportefeuille van een tegenpartij een bepaalde waarde overschrijdt, wordt verondersteld dat deze portefeuille een bepaalde invloed op het totale systeem kan hebben. In dat geval gelden dan ook andere eisen onder EMIR.

Hoe wordt deze drempelwaarde bepaald?

Bij de bepaling van de drempelwaarde worden derivaten die worden gebruikt voor het afdekken van risico's uit de bedrijfsvoering (hedging), niet meegenomen. Aangezien de meeste klanten van BNG Bank derivaten vooral gebruiken als hedging instrument, zal de drempelwaarde in veel gevallen niet worden gehaald. Voor de definitie van hedging en de gehanteerde drempelwaarden (per type derivaat) verwijzen wij u naar de AFM.

Wie brengt de classificatie van mijn organisatie aan?

Elke partij met één of meerdere derivatencontracten dient zichzelf te classificeren. U bent dus ook zelf verantwoordelijk voor de classificatie.

Welke verplichtingen vloeien voort uit EMIR?

De verplichtingen binnen EMIR zijn onder te verdelen in drie pijlers:

  1. Rapportage aan Trade Repositories;
  2. Bilaterale afwikkeling: eisen ten aanzien van risicomitigerende maatregelen, waaronder tijdige confirmatie, dispuutresolutie en portfolio reconciliatie;
  3. Centrale afwikkelingsverplichting ('Central clearing');

Aan welke eisen binnen EMIR dient mijn organisatie te voldoen?

De eisen hangen af van de eerder genoemde classificatie van uw organisatie. Op NFC- organisaties is pijler 3 (central clearing en dagelijkse rapportage van marktwaardes) niet van toepassing.

Welke toezichthouder is belast met informatieverstrekking en toezicht op EMIR?

Voor de 'niet-financiële tegenpartijen' is dit de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Waar vind ik meer informatie over EMIR?

Wij presenteren hier slechts beperkte informatie met betrekking tot EMIR: vooral die informatie die betrekking heeft op bij BNG Bank uitstaande derivatencontracten. Meer informatie is te vinden op de website van de AFM.

Rapportageverplichting richting een trade repository

Alle nieuwe en bestaande OTC-derivatencontracten dienen te worden gerapporteerd aan een Trade Repository: een entiteit die centraal de rapportage van derivaten verzamelt in een voor autoriteiten toegankelijk transactieregister.

Wat moet worden gerapporteerd?

EMIR heeft de te rapporteren kenmerken gespecificeerd. Trade Repositories voegen daar veelal nog eigen kenmerken aan toe. Onder andere details ten aanzien van de contractpartijen, contracttype, transactie, rapportage en interest rates moeten worden verstrekt. EMIR vereist ook rapportage indien een derivatencontract wordt aangepast of beëindigd.

Aan welke Trade Repositories moet worden gerapporteerd?

U mag zelf kiezen aan welke Trade Repository u rapporteert. De Europese toezichthouder ESMA bepaalt welke vergunninghoudende Trade Repositories beschikbaar zijn. Meer informatie vindt u op de website van de AFM.

Vanaf wanneer geldt de rapportageverplichting?

De ingangsdatum van de rapportageverplichting was 12 februari 2014. Voor contracten die zijn afgesloten na 12 februari 2014 geldt dat de gegevens uiterlijk op de werkdag na de uitvoering van de transactie, de wijziging of de afwikkeling van het contract moeten worden gerapporteerd.

Voor in het verleden afgesloten contracten geldt dat contracten die al uitstonden op 16 augustus 2012 (de datum van inwerkingtreding van EMIR) en nog altijd uitstonden op 12 februari 2014 90 dagen na deze datum (13 mei 2014) gerapporteerd moesten worden aan een Trade Repository. Contracten die al uitstonden op 16 augustus 2012, maar niet meer uitstonden op 12 februari 2014 moeten binnen 3 jaar na deze datum (12 februari 2017) worden gemeld

Is het mogelijk om de rapportage aan een trade repository uit te besteden?

EMIR staat uitbesteding van de rapportage toe. Zo kan bijvoorbeeld één van de wederpartijen de rapportageverplichtingen van beide partijen op zich nemen. BNG Bank biedt u de mogelijkheid om de rapportage ten aanzien van nog lopende contracten die uw organisatie met BNG Bank heeft afgesloten voor u te verzorgen.

Wat houdt uitbesteding van de rapportage aan BNG Bank in?

BNG Bank verzorgt in dat geval de volledige rapportage aan een door BNG Bank gekozen Trade Repository.  Wij brengen hiervoor een kostendekkend tarief in rekening. Bij uitbesteding wordt deze dienstverlening vastgelegd in een overeenkomst. Indien u overweegt gebruik te maken van onze dienstverlening kunt u dit aangeven door contact op te nemen met uw accountmanager of een bericht te sturen naar emir@bngbank.nl.

Welke kosten zijn verbonden aan uitbesteding van de rapportage aan BNG Bank?

Wij brengen éénmalig een kostendekkend tarief in rekening. De kosten zijn afhankelijk van de omvang en details van uw derivatenportefeuille.

Wat zijn de kosten gedurende de looptijd van de uitbesteding?

BNG Bank is sinds juli 2015 een maandelijkse vergoeding verschuldigd aan haar trade repository voor de derivaten die BNG Bank namens klanten rapporteert. Omdat het een geringe vergoeding betreft, heeft BNG Bank besloten deze kosten vooralsnog niet in rekening te brengen bij haar klanten. BNG Bank behoudt zicht het recht voor deze periodieke kosten in de toekomst wel in rekening te brengen.

Wie is bij uitbesteding verantwoordelijk voor de rapportages?

Volgens EMIR blijft uw organisatie ook bij uitbesteding zelf verantwoordelijk voor de juistheid en tijdigheid van de rapportages.

Risicomitigerende maatregelen

Om operationele risico's te beperken worden bij bilaterale afwikkeling van derivatencontracten eisen gesteld aan de inzet van risicomitigerende maatregelen.

Welke risicomitigerende technieken zijn te onderscheiden?

Voor niet-financiële tegenpartijen onder de drempelwaarde (NFC-) betreft het procedures ten aanzien van:

  • Tijdige confirmatie: contractpartijen dienen nieuwe contracten of aanpassingen daarvan tijdig te bevestigen;
  • Dispuutresolutie: onder andere overeenstemming over de wijze waarop een dispuut wordt vastgesteld en opgelost;
  • Portfolio reconciliatie: het periodiek onderling afstemmen van de derivatenportefeuille.

Hoe gaat BNG Bank om met deze eisen?

De procedures binnen BNG Bank ten aanzien van tijdige confirmatie zijn bepaald met inachtneming van de binnen EMIR gestelde tijdslijnen – deze zijn overigens mede afhankelijk van het type derivaat. Met betrekking tot portfolio reconciliatie ontvangt u jaarlijks een overzicht van de uitstaande derivatencontracten. Een dispuut ontstaat wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de confirmatie of het overzicht van derivatenportefeuille. Er is sprake van een dispuut, zodra u dit aan ons meldt. In dat geval nemen wij contact met u op. Volledigheidshalve merken wij op dat de bestaande regeling inzake disputen geldig blijft, naast de EMIR dispuutresolutie. De procedures ten aanzien van portfolio reconciliatie en de dispuutresolutie dienen over en weer te worden bevestigd.

Op welke wijze geeft BNG Bank invulling aan de portfolio reconciliatie?

Derivatenportefeuilles dienen periodiek te worden gereconcilieerd (onderling afgestemd) tussen de tegenpartijen. Jaarlijks ontvangt u hiertoe in januari van BNG Bank een overzicht van uw derivatenportefeuille. Het overzicht bevat de modaliteiten van alle uitstaande derivatentransacties zoals deze in de administratie van BNG Bank zijn opgenomen. Van elk derivaat wordt ook de marktwaarde (valuation) vermeld. Aan hand van dit overzicht kunt u uw uitstaande derivatentransacties controleren, waarmee zowel uw organisatie als BNG Bank voldoet aan de in EMIR gestelde eisen ten aanzien van portfolio reconciliatie.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via emir@bngbank.nl

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.