BNG Bank - gedreven door maatschappelijke impact

Gedreven door maatschappelijke impact

Ons Kompas Naar Impact

BNG Bank is van en voor de publieke sector. Bij ons draait het niet om zoveel mogelijk winst, maar om maximale maatschappelijke impact. Dat is onze drijfveer.

BNG Bank - gedreven door maatschappelijke impact

Op basis van deze purpose heeft BNG Bank in 2020 de strategie aangescherpt met het programma
Ons Kompas Naar Impact. Strategische prioriteiten hierin zijn:

 1. Focus op de publieke sector
 2. Vergroten klantpartnerschap

Onze historie

De historie van BNG Bank start aan het begin van de 20ste eeuw. Een periode met hoge armoede waarin sociaal-maatschappelijke vraagstukken het gesprek domineerden. In die periode werd de Vereniging van Nederlandsche Gemeenten (VNG) opgericht die op haar beurt in 1914  de Gemeentelijke Credietbank  in het leven riep.

De Gemeentelijke Credietbank voorzag gemeenten van financiële slagkracht en droeg zo bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dit kenmerkt de positie van de Gemeentelijke Credietbank, inmiddels BNG Bank, nog steeds.

Onze purpose

Alles wat we doen staat in het teken van het maken van maatschappelijke impact. We voeren hierover het gesprek met onze klanten. We maken op basis daarvan keuzes.

      BNG Bank – Gedreven door maatschappelijke impact

Onze ambitie

Onze ambitie is dat klanten ons beschouwen als natuurlijke partner voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, dat we deze vraagstukken succesvol oplossen en dit kunnen aantonen. Om die ambitie waar te maken, richten we ons op de publieke sector en het vergroten van klantpartnerschap. We doen dit vanuit een eigen identiteit. Die identiteit komt tot uiting in onze drie kernwaarden: duurzaam, betrouwbaar en professioneel.

Onze kernwaarden

Duurzaam geeft aan dat we ons handelen richten op het maken van impact, nu en op termijn. We weten wat er in de maatschappij speelt, we zijn gericht op oplossingen en op de relatie met onze klant.

Betrouwbaar komt tot uiting in transparantie in ons handelen en onze communicatie. We zijn helder en eerlijk over wat we kunnen betekenen en we komen onze afspraken na.

Professioneel  bepaalt hoe we werken, hoe we ons ontwikkelen, hoe we met onszelf en de ander omgaan in een professionele context: we werken effectief en blijven ons ontwikkelen. We tonen respect voor de ander, luisteren goed, spreken aan en leren van fouten.

Focus op de publieke sector

We kiezen heel bewust voor de publieke sector in Nederland. Dat is onze oorsprong en hiermee onderscheiden we ons. We zetten onze kennis en expertise gericht in. Daarmee vergroten we onze maatschappelijke impact. Onder de publieke sector rekenen we:
• de Nederlandse overheid, de provincies, de gemeenten en de waterschappen;
• organisaties die een overheidstaak uitvoeren zoals woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen;
• organisaties waarvan het aandelenkapitaal voor de helft of meer door de overheid wordt verschaft en/of activiteiten waarvoor de overheid 100% garant staat. 

Actief sturen op maatschappelijke impact

We sturen actief op het continu vergroten van onze maatschappelijke impact. We gebruiken hiervoor de Sustainable Development Goals (SDG’s). We kiezen voor vijf SDG’s waar wij samen met onze klanten het verschil kunnen maken.

 SDG11 Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11) 
 • BNG Bank draagt als partner van woningcorporaties bij aan betaalbare en leefbare
   wijken.
 • BNG Bank draagt als partner van gemeenten bij aan betaalbare publieke en sociale
   voorzieningen.
 SDG3 Goede gezondheid en welzijn (SDG 3)
 • BNG Bank draagt bij aan toegankelijke en betaalbare zorg.
 • BNG Bank is een partner bij het verduurzamen van zorgvastgoed.
 SDG4 Kwaliteitsonderwijs  (SDG 4)
 • BNG Bank draagt bij aan een betaalbare onderwijshuisvesting van goede kwaliteit.
 • BNG Bank is een partner bij het verduurzamen van onderwijsvastgoed.
 SDG7 Betaalbare en duurzame energie (SDG 7)
 • BNG Bank draagt bij aan een groter aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix.
 • BNG Bank draagt bij aan het beperken van de energievraag en het vergroten van de energie-efficiëntie.
  Klimaatactie (SDG 13)
 • BNG Bank draagt bij aan de afname van broeikasgassen.
 • BNG Bank draagt bij aan het beperken van de energievraag en het vergroten van de energie-efficiëntie.

 

Vergroten klantpartnerschap

We kiezen voor het vergroten van klantpartnerschap. We willen voor onze klanten meer zijn dan de verstrekker van krediet tegen scherpe condities. Juist vanwege onze sterke positie in de publieke sector, kunnen en willen we meer betekenen. Wij willen een natuurlijke partner zijn die kundig en oprecht betrokken is. Een partner die actief bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

We investeren daarom in onze klant- en marktkennis. Wij gaan actief met onze klanten in gesprek om hun huidige en toekomstige behoeften te bespreken. Zodat we daarop onze dienstverlening kunnen aanpassen. 

 

 

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.