Au Fond

Een thema dat regelmatig terugkeert in de contacten die ik met gemeenten en provincies heb, is het dividendbeleid van BNG. Het wordt als een welkome structurele bijdrage in de inkomstenstroom gezien. BNG herkent en erkent dit, en streeft daarom naar een stabiele winstontwikkeling en hanteert dan ook een stabiel uitkeringspercentage, dat enkele jaren geleden werd verhoogd naar 50 procent van de netto winst. De verhoging vormde destijds enige compensatie voor de structureel lagere winst die het gevolg was van de vennoot- schapsbelasting die BNG moest gaan betalen. In de periode 2006 tot en met 2010 keerde de bank in totaal ruim EUR 540 miljoen uit, waarvan de helft aan de Staat en de helft aan de decentrale overheden die aandeelhouder zijn. Daarenboven kwamen nog twee ‘super- dividenduitkeringen’ van elk EUR 500 miljoen, omdat de Staat destijds van mening was
dat BNG wel erg ruim in zijn vermogensjasje zat en wel met wat minder toe kon. Kortom, in vijf jaar tijd is ruim anderhalf miljard van de bank naar de aandeelhouders gegaan.

Te midden van alle turbulentie zullen banken hun eigen vermogen moeten versterken.

Terugkijkend komen associaties boven met de onbezorgdheid van eind jaren zestig, toen het alleen maar beter leek te kunnen gaan, Helaas. ‘The times, they are a-changing’ dat toen populair was, laat zich volop merken. We hebben de effecten van de eerste financiële crisis nog niet verteerd of we zitten al midden in de tweede. De geëtaleerde onmacht van de Europese politici om snel en daadkrachtig op te treden hebben geleid tot een vertrouwenscrisis over de mate waarin
de diverse lidstaten in staat zijn hun eigen financiën op orde te krijgen en andere lidstaten uit de problemen te halen. Het akkoord, dat op 8 en 9 december werd bereikt, is een begin om het vertrouwen te herstellen maar er zal nog veel meer nodig zijn.

Te midden van alle turbulentie zullen banken hun eigen vermogen moeten versterken. Dat geldt ook voor BNG, dat – ironisch genoeg – hoogstwaarschijnlijk zal moeten proberen  ten minste het bedrag dat als superdividend is uitgekeerd weer aan het eigen vermogen toe te voegen. Daarvoor heeft de bank de tijd tot 2018. Anders dan andere banken heeft BNG maar beperkte mogelijkheden tot het aantrekken van nieuw kapitaal. Het uitgeven van nieuwe aandelen, zoals voor andere banken mogelijk is, is onhaalbaar, gegeven de financiële positie van de overheid. Het aantrekken van andere vormen van eigen vermogen is duur. BNG zal het vermogen dus voor een belangrijk deel moeten versterken uit de winst. Complicerende factor is, dat de winst negatief zal worden beïnvloed door de bankenbelasting die op stapel staat, en die BNG relatief fors zal treffen.

In deze situatie zal het duidelijk zijn dat BNG niet is staat is, het huidige uitkeringsniveau van 50 procent van de netto winst te handhaven. BNG zal aandeelhouders in de aandeel- houdersvergadering dan ook een voorstel doen voor een lager percentage voor de komen- de jaren. Hoeveel lager, hangt af van de vormgeving van de bankenbelasting, het tijdpad dat BNG mag bewandelen voordat het aan de vereisten van Bazel-III moet voldoen en de uiteindelijke hoogte tot waar het eigen vermogen moet worden aangevuld.

Geen prettige nieuwjaarsboodschap voor de aandeelhouders, dat besef ik. Maar wel een onvermijdelijke. Daarom zal BNG onverminderd haar best blijven doen om de financierings- kosten voor de klanten zo laag mogelijk te houden.

Trefwoorden: Tags: