Au Fond

Welkom dames en heren in de politieke arena. Op uw schouders rust de zware taak, ons land door deze moeilijke periode heen te loodsen. Dat vraagt visie, wijsheid en het vermogen afspraken te maken die buiten de traditionele partijpolitieke kaders liggen.

Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om BNG Bank en de rol die zij kan spelen in de publieke missie nog eens voor het voetlicht te brengen.
BNG Bank is de vertrouwde bank van en voor de publieke sector. Al bijna honderd jaar zorgt de bank voor de financiering van de activiteiten van overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang, zoals woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen. BNG Bank beperkt haar kredietverlening in principe tot Nederland. Door de combinatie van eigendom en werkveld wordt BNG Bank gezien als een van de veiligste banken ter wereld. De ratingbureaus hebben aan BNG Bank de hoogste rating toegekend. Hierdoor kan BNG Bank haar klanten
tegen zo laag mogelijke tarieven bedienen, terwijl de overheden als aandeelhouders toch een redelijk rendement kan worden geboden. Bovendien was BNG Bank in staat tijdens de recente financiële crisis, toen de financiële markten vrijwel niet meer functioneerden, haar klanten te blijven voorzien van financiering.
Toch is ook BNG Bank niet zonder zorgen. Een deel daarvan komt voort uit de eurocrisis. Die heeft enig effect op de waardering van de kredietportefeuille van de bank. Daarnaast is het een hele uitdaging, tijdig te voldoen aan de veelheid van (aange- scherpte) regelgeving en aan de eisen rond het eigen vermogen die internationaal aan banken wordt opgelegd. Ook de ingevoerde en nog in te voeren regelgeving in ons land zelf raakt BNG Bank. Twee voorbeelden: de bankenbelasting en het schatkistbankieren.

BNG Bank is de vertrouwde bank van en voor de publieke sector

De bankenbelasting raakt BNG Bank relatief zwaar. Hoewel ze begrijpt dat de politiek zoekt naar mogelijkheden een deel van de kosten van de omvangrijke steunoperatie op de financiële sector te verhalen, wil ze er wel op wijzen dat BNG op geen enkele wijze de crisis heeft veroorzaakt. Sterker nog, ze heeft, zoals al aangegeven, een cruciale rol gespeeld in het openhouden van de kredietlijnen voor de publieke sector. De winstgevendheid van de bank wordt daardoor aangetast, hetgeen aan de ene kant ten koste gaat van de uitkering aan de aandeelhouders en aan de andere kant de noodzakelijke versterking van het eigen vermogen belemmert. Bovendien is de Staat als 50% aandeelhouder hiermee dief van eigen portemonnee. Het tweede punt, de mogelijke invoering van het schatkistbankieren (zonder leenfaciliteit), schiet naar de mening van de bank zijn doel voorbij. De aanleiding hiervoor, het terugdringen van het schuldcijfer, wordt maar ten dele en dan nog pas na langere tijd gehaald. Het onderdeel vermogensbeheer van BNG Bank wordt substantieel geraakt. Het nadeel voor de decentrale overheid is eveneens aanzienlijk. Daardoor komen de uitgaven van deze sector, die toch van groot belang zijn voor het aantrekken van de economie, nodeloos verder onder druk te staan.
BNG Bank wil het overheidsbeleid flankeren. Dat is naar haar mening iets anders dan overheidsbeleid ‘ten koste van’.
BNG Bank hoopt dat u zich een goed beeld kunt vormen van haar mogelijkheden. Ze wenst u een vruchtbare en coöperatieve zittingsperiode toe.

Trefwoorden: Tags: