Bank in de branding

Honderd jaar BNG Bank. Een respectabele leeftijd, die het vieren meer dan waard is. Vorig jaar vierden we als Aedes ons eeuwfeest. In 1913 bundelden woningbouwverenigingen voor het eerst hun krachten in een voorloper van wat wij nu zijn: Aedes vereniging van woningcorporaties. Het jaar daarna werd uw bank opgericht. Onze historie gaat dus nagenoeg even ver terug.

Een aantal jaren daarvoor, in 1901, werd de Woningwet van kracht. Woningbouwverenigingen en vergelijkbare instellingen, ontsproten aan particuliere initiatieven, bestonden al veel langer en kregen nu de formele status van ‘toegelaten instellingen’. Het wettelijk fundament voor het unieke Nederlandse systeem van sociale huisvesting werd gelegd.

Dat systeem staat in de 21e eeuw nog steeds recht overeind. En er is nog steeds verbinding tussen woning- corporaties en BNG Bank. Woningcorporaties zorgen er in 2014 voor dat mensen met wat minder inkomen in betaalbare, goed onderhouden woningen in prettige wijken kunnen wonen en leven. Om die woningen te kunnen bouwen, is financiering cruciaal. BNG Bank is een van de grootste kredietverstrekkers van de corporatiesector. Weinig huurders hebben er weet van, maar zo draagt zij bij aan het woongenot van al die mensen. De bank speelt een cruciale rol in een volkshuisvestingssysteem waar het buitenland vaak met bewondering en jaloezie naar kijkt. Een belangrijke pijler onder het systeem.

BNG Bank is een van de grootste kredietverstrekkers van de corporatiesector

Dat systeem ontwikkelt zich uiteraard voortdurend. We zitten op dit moment weer in een fase van veel discussie over de taken en meerwaarde van woningcorporaties. Opvallend is dat er veel minder verschil van mening bestaat op het niveau waar het echte werk moet gebeuren: in de gemeente en in de regio. De activiteiten en investeringen van corporaties sluiten aan op de woonvisie van gemeenten. Gemeenten en woningcorporaties vinden elkaar in een logische en aanvullende rolverdeling. De rol van gemeenten wordt in de nieuwe Woningwet waarschijnlijk groter. Maar dat is niet iets waar wij ons zorgen over maken, zo lang er lokaal maar voldoende ruimte bestaat om samen te bepalen wat nodig is. In dorpen, steden en regio’s maken gemeenten en corporaties afspraken over nieuwbouw, de toewijzing van woningen en over energiebesparing en -opwekking.

De economische omstandigheden en de politieke wind maken het de komende jaren vermoedelijk niet makkelijk om die activiteiten te kunnen financieren. Gelukkig kunnen we in ieder geval wel blijven rekenen op een solide partner: BNG Bank.

Al honderd jaar een bank in de branding, ook voor de Nederlandse sociale huisvesting. Ik feliciteer u en onszelf daarmee.

Trefwoorden: Tags: Au Fond