Op de drempel van grote veranderingen

Gefeliciteerd én mijn complimenten. BNG Bank is in een eeuw tijd uitgegroeid van kredietbank met een bescheiden startkapitaal van 45.000 gulden tot de vierde bank van Nederland. Toch hield BNG Bank vast aan wat oprichter Jacob Simons voor ogen had: het financieren van maatschappelijke voorzieningen tegen zo laag mogelijke kosten.

Ook nu is daaraan grote behoefte. Neem de zorg. We staan op de drempel van grote veranderingen in de langdurige zorg. Grote delen van de AWBZ gaan naar de Zorgverzekeringswet en de Wmo. Er wordt meer beroep gedaan op zelfmanagement; de zorg wordt dichter bij de mensen gebracht. Om vorm te geven aan deze veranderingen zijn financiers hard nodig. De zorg beschikt over veel maatschappelijk kapitaal dat we moeten behouden. Er wordt veel gepraat over de kosten van de zorg, maar het is ook een economische sector van belang. Het vraagt investeringen om die sector gezond en bij de tijd te houden. En om de zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden. Juist nu.

Wie gaat die investeringen betalen? Veranderingen in de zorg komen moeizaam van de grond. Banken zijn terughoudend met financieren. Met name ziekenhuisfinanciën zijn complex en niet transparant. Accountants kunnen niet altijd een goedkeurende verklaring afgeven bij de jaarstaten. Banken durven het daardoor niet aan om een lening te verstrekken of zij vragen een zeer hoge rente. Ziekenhuizen vragen zorgverzekeraars de rol van de bank op zich te nemen, maar zorgverzekeraars zijn uiteraard geen banken. Zo dreigt de broodnodige verandering tot stilstand te komen.

Om vorm te geven aan deze veranderingen zijn financiers hard nodig

Het afgelopen halfjaar zijn stappen gezet om kwaliteit, inzichtelijkheid en doorlooptijd van de ziekenhuisfinanciën te verbeteren. Menzis heeft met een paar ziekenhuizen het initiatief genomen tot ‘horizontaal toezicht’. Hiermee worden de controlevragen die Menzis achteraf stelt, ingebouwd in het declaratieproces van het ziekenhuis. Het resultaat? De verzekerde krijgt sneller een heldere rekening en daardoor zijn er minder tijdrovende discussies jaren na de behandeldatum. Dit maakt de ziekenhuisfinanciën inzichtelijker en dat leidt tot minder discussies met accountants en banken. Meer duidelijkheid dus voor alle partijen, niet in de laatste plaats voor de patiënt.

Met meer helderheid in ziekenhuiskosten ontstaat meer zekerheid voor banken. Dat is essentieel om vernieuwing in de zorg te financieren, hoewel het ook tijd is voor nieuwe modellen en verbindingen. Als bank met als missie “duurzaam bijdragen aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger”, heeft BNG Bank hierin zeker een rol. Op naar een nieuwe eeuw volop uitdagingen en kansen!

Trefwoorden: Tags: Jubileum; Verandering