Een eeuw lang koersvast

BNG Bank, van harte gefeliciteerd. Allereerst vanwege het honderdjarige bestaan ‘an sich’. Veel organisaties is immers een minder lang leven beschoren. Daarnaast vanwege de ontwikkeling die de bank in deze eeuw heeft doorgemaakt. Uitgroeien tot de vierde bank van Nederland en tot marktleider voor wat betreft de financiering van decentrale overheden, volkshuisvesting en gezondheidszorg, is een prestatie van formaat. Maar bovenal gefeliciteerd met het feit dat de bank al een eeuw een onderscheidend karakter heeft weten te behouden. Van alle banken die zich bij gelegenheid beroemen op hun hun maatschappelijke karakter, is BNG Bank naar mijn persoonlijke mening één van de weinige waarbij dit in de praktijk ook daadwerkelijk nog herkenbaar is.

BNG Bank heeft als doel ‘een open loket, ook in slechte tijden’ te zijn. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de bank een nauwe relatie heeft met het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Het WFZ is immers voortgekomen uit de situatie begin jaren ’90, waarbij de bancaire sector voor zorginstellingen juist niet meer vanzelfsprekend een ‘open loket’ was. Om de continuïteit van de financiering veilig te stellen, stelde de toenmalige Nederlandse Zorgfederatie een commissie in om de mogelijkheden van een waarborgfondsconstructie te verkennen. Het rapport van deze commissie verscheen in juli 1994. Daarmee was zij niet de eerste. In november 1993 verscheen namelijk al het rapport van de ‘commissie Hendrikx’, die door de BNG Bank was ingesteld om zich over de financieringsproblematiek van de zorgsector te buigen. De wording van het WFZ bleek een moeizaam proces dat pas in 1999 werd voltooid.

Van alle banken die zich beroemen op hun maatschappelijke karakter, is BNG Bank één van de weinige waarbij dit in de praktijk nog herkenbaar is.

Al die jaren heeft BNG Bank zich een actieve voorstander van een waarborgfonds getoond. Dit ‘gezamenlijke verleden’ klinkt naar mijn beleven nog steeds door in de onderlinge relatie. Ter voorkoming van misverstanden: zowel BNG Bank als WFZ kennen nadrukkelijk eigen formele kaders, verantwoordelijkheden en belangen. Dit neemt niet weg dat de contacten tussen de bank en WFZ zich naar mijn beleven qua toon en inhoud nog altijd onderscheiden van de (overigens uitstekende) contacten tussen WFZ en de overige financiers. De bindende werking die uitgaat van een gezamenlijke oriëntatie op het belang van de zorginstellingen speelt hierbij volgens mij een grote rol.

De zorgsector is in snel tempo aan het veranderen. De systeemwijzigingen die zijn doorgevoerd en nog op stapel staan hebben veelal als kenmerk dat de risico’s voor financiers toenemen. Daarnaast zijn de toekomstige onzekerheden groot. De bancaire sector heeft bovendien te maken met ingrijpende wijzigingen in regelgeving. Door dit samenspel van factoren neemt de terughoudendheid van banken bij de financiering van zorginstellingen toe. De verhoudingen tussen de spelers in de zorgsector zijn de laatste jaren meer geformaliseerd en gejuridiseerd. Noch BNG Bank, noch het WFZ is hiervan gevrijwaard. Echter, naarmate de omgeving turbulenter wordt neemt het belang toe dat partijen zich bewust blijven van hun oorsprong, hun ‘reason of being’ en de verantwoordelijkheden die hieruit voortvloeien. BNG Bank is hierin inmiddels al een eeuw koersvast. Ik hoop en verwacht dan ook dat de bank deze lijn uit het verleden zal weten te continueren.

Trefwoorden: Tags: Jubileum