Duurzaam voor het maatschappelijk belang

Het afgelopen halfjaar is binnen BNG Bank gediscussieerd over de koers voor de komende jaren. Deze discussie, die bankbreed is gevoerd, liet een grote bereidheid van medewerkers zien om na te denken over de vraag hoe de bank haar dienstverlening voor het maatschappelijk belang het best kan invullen.

De uitkomst van de discussie is dat de bank haar missie als bankier van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang onverkort zal handhaven. Wel wil de bank binnen haar missie met aanvullende of nieuwe accenten inspelen op veranderende omstandigheden. De bank ziet zichzelf als betrokken partner van de overheden. Een andere wijziging betreft de kernwaarden van de bank, waarin het moeilijker te concretiseren begrip 'eigentijds' is vervangen door 'duurzaam'.

Is BNG Bank daarmee opeens een 'groene' bank geworden? Om die vraag te beantwoorden is het van belang goed voor ogen te hebben wat onder duurzaamheid moet worden verstaan.

BNG Bank sluit zich aan bij de wetenschappelijke benadering van het centrum voor duurzame ontwikkeling Telos, gevestigd aan de Universiteit van Tilburg: duurzaamheid is méér dan groen. De bank definieert 'duurzaam' als 'maatschappelijk verantwoord', dat wil zeggen een houdbaar evenwicht tussen milieubelangen, economische belangen en sociale belangen, ook naar toekomstige generaties toe. Dat vonden we al en dat vinden we nog steeds. Maar we zullen onze activiteiten op dit terrein nadrukkelijker uitdragen.

‘Duurzaam’ betekent een houdbaar evenwicht tussen milieubelangen, economische belangen en sociale belangen, ook naar toekomstige generaties toe

Binnen het kader van het genoemde evenwicht wil de bank een duidelijke rol op zich nemen in de financiering van de ambities uit het Energieakkoord. Naast de balansfinanciering van kernklanten ontwikkelt BNG Bank projectmatige oplossingen die niet alleen financieringsalternatieven bieden, maar ook een andere risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mogelijk maken. Ook zal BNG Bank actiever worden in de financiering van investeringen in hernieuwbare energie. Verder heeft de bank specifiek aandacht voor de publieke ambities in de sociale economie, gericht op social return.

De steeds zichtbaarder positie van BNG Bank in de financiering van investeringen in verduurzaming maakt het ook mogelijk verder in te spelen op de belangstelling van beleggers door nieuwe SRI-obligaties (Socially Responsible Investment) uit te geven, gebruikmakend van de methodologie van Telos. In de interne bedrijfsvoering van de bank vormen 'sustainable banking' en ethiek en moraliteit de kernpunten. Dit gaat verder dan 'klant centraal'; het gaat ook om het feit dat BNG Bank ten dienste staat van de maatschappij. Verder blijft de bedrijfsvoering gericht op vermindering van de 'milieu footprint'. Daarmee laat de bank zien dat duurzaamheid ook in haar eigen handelen is geïntegreerd.

Terugkomend op de vraag of BNG Bank nu opeens een groene bank is geworden: Nee, dat is niet het geval. BNG Bank is al meer dan honderd jaar een bank die zich inzet voor het maatschappelijk belang. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit al diep in de genen van de bank. Dat willen we nóg verder verankeren.

Trefwoorden: Tags: Strategie; Maatschappelijk; Au Fond; Duurzaam; Telos