Belastingen en gemeenten

Wat speelt er momenteel op het gebied van gemeentebelastingen? Medewerkers van het expertisecentrum gemeentefinanciën van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten lichten enkele belangrijke onderwerpen toe. 

Woondelenvrijstelling OZB-gebruik verpleeghuizen

De Hoge Raad geeft in twee arresten praktisch werkbare uitgangspunten voor het toepassen van de woondelenvrijstelling bij de onroerendezaakbelastingen (OZB). Een verpleeghuis is als niet-woning in de heffing van OZB betrokken. In geschil is of onzelfstandige delen van het verpleeghuis in hoofdzaak tot woning dienen of in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden, zodat de woondelenvrijstelling van toepassing is bij de aanslag OZB-gebruik. Bij de uitleg introduceert de Hoge Raad daarvoor de term 'in-hoofdzaak-woondelen'. De Hoge Raad geeft aan dat de uitgangspunten vanwege de duidelijkheid voor de praktijk met een zekere ruwheid gepaard gaan.

Duurzaam verblijf:
• Het verblijf van duurzame aard in een verzorgings- of verpleeghuis heeft voor bewoners het karakter van wonen.
• Tijdelijk verblijf in een ziekenhuis, hospice of de kortdurende of dagbehandeling in een verzorgings- of verpleeghuis heeft niet het karakter van wonen.

Woondelenvrijstelling voor:

• De eigen (zit/slaap)kamers van de bewoners en alle door bewoners gezamenlijk gebruikte ruimten, zoals gemeenschappelijke woonkamers, eetzalen, recreatieruimten, (mede) door bewoners gebruikte keukens en sanitaire ruimten, inclusief de verkeersruimten die voor de toegang tot die ruimten dienen (gangen, hallen, liften en trappenhuizen).
• Gedeelten die in hoofdzaak eenzelfde functie hebben als de vergelijkbare gedeelten van een woning, zoals dagbesteding, slaap-, was- of eetgelegenheden. De mate van medegebruik van die gedeelten door anderen dan bewoners, zoals het verzorgend, verplegend en overig personeel van de zorginstelling, is niet van belang. Ook een gedeelte van een tehuis waar meer intensieve zorg aan de bewoners wordt geboden, kan daarom het karakter hebben van een 'in-hoofdzaak-woondeel'.

Geen woondelenvrijstelling voor:

• Gedeelten die (nagenoeg) uitsluitend ten dienste staan van het personeel van de instelling of derden, zoals kantoorruimten, 'zusterposten', en andere ruimten waartoe als regel slechts het personeel toegang heeft, zoals de centrale keuken, de cv-ruimten en voorraadkamers.
• De (nagenoeg) uitsluitend voor revalidatie en (para-)medische zorg gebruikte ruimten.
• De in sommige instellingen aanwezige winkels en restaurants die mede voor anderen dan bewoners en hun gasten zijn bestemd.

Grond en parkeerterrein:

• De waarde van de ondergrond wordt naar evenredigheid aan de waarde van de gedeelten van de opstal toegerekend en vrijgesteld.
• De waarde van voor algemeen gebruik aangewezen parkeerterreinen wordt als regel eveneens naar evenredigheid toegerekend, ongeacht het feitelijke gebruik door (gasten van) bewoners of personeelsleden. Alleen indien de waarde voor 70 procent of meer wordt toegekend aan woondelen is dat parkeerterrein vrijgesteld.
• Gedeelten van parkeerterreinen die zijn aangewezen voor het personeel vallen niet onder de vrijstelling.
• Gedeelten van parkeerterreinen die zijn aangewezen voor bewoners of hun bezoekers vallen wel onder de vrijstelling.

Bewijslast voor belastingplichtige

De belastingplichtige moet aannemelijk maken dat de vrijstelling van toepassing is. (Hoge Raad 15 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1125 en ECLI:NL:HR:2013:1126) Noot: Op basis van de arresten kan niet worden gezegd dat verzorgingsof verpleeghuizen als woning zijn aan te merken (artikel 220a Gemeentewet). Wij verwachten dat de Hoge Raad daar eind december 2013 uitleg over geeft.

Commissie Financiën over uitvoering Wet WOZ

De Commissie Financiën uit de Tweede Kamer vindt dat de meeste gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) goed uitvoeren. Ook pleit zij voor een versobering van de vergoedingsregeling voor proceskosten. Op 27 november 2013 vergaderde de commissie met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en staatssecretaris Weekers van Financiën over de uitvoering van de Wet WOZ. De volgende punten kwamen ter sprake:

• Bij verreweg de meeste gemeenten gaat de uitvoering van de Wet WOZ goed. Waar het niet goed gaat, wordt de voorgeschreven procedure voor verbetering gevolgd. Staatssecretaris Weekers vindt dat er lokaal ook meer discussie moet ontstaan; de rapportages van Waarderingskamer zijn immers openbaar en online.
• Dat het de afgelopen twee jaar minder gaat, is voor een deel te wijten aan no-cure-no-pay-procedures. Daarvoor moet een oplossing komen.
• De uitvoeringskosten voor de WOZ zijn niet (te) hoog. Die zijn de afgelopen jaren alleen maar gedaald met uitzondering van de afgelopen twee jaar. Ook daaraan zijn de no-cure-no-pay-procedures debet.
• Alle partijen ondersteunen het voornemen tot versobering van de proceskostenregeling. Die moet vóór de volgende WOZ-ronde in werking treden. Waaruit de versobering bestaat, werd niet duidelijk.
• De WOZ-waarde wordt medio 2014 openbaar. Dat gaat voor de gewenste transparantie zorgen.
• De macronorm voor de OZB wordt geëvalueerd, waarbij algehele afschaffing ook een optie is. De VNG vindt een versoberde proceskostenregeling voorwaarde voor de openbaarheid van de WOZ-waarde.

Trefwoorden: Tags: