Belastingen en gemeenten

Wat speelt er momenteel op het gebied van gemeentebelastingen? Medewerkers van het expertisecentrum Financiën en Economie van de VNG lichten enkele belangrijke onderwerpen toe.

‘Geen andere grondslag voor WOZ’
Regelmatig komen ideeën naar voren over een efficiëntere uitvoering van de WOZ. Recentelijk hebben de secretarissen-generaal van de departementen een aantal opties onderzocht. Het rapport ‘Dienstbaar en Transparant’ bevat het onderzoek en de conclusies. Zij hebben gekeken of een objectievere grondslag mogelijk is voor de waardebepaling. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van gegevens in de BAG en andere (basis)registraties. Eerste conclusie is dat een andere methode de overall kosten waarschijnlijk zelfs zou laten toenemen. Dit komt niet in de laatste plaats door de eisen die andere dan gemeentelijke gebruikers aan deze methode zouden stellen. Een simpeler methode van waardebepaling zal naar verwachting ook weer een nieuwe behoefte doen ontstaan aan meer details en dat levert weer een grotere complexiteit op.

Tweede conclusie is de kosten voor bezwaar en beroep wel kunnen worden terug gedrongen. De kosten voor bezwaar en beroep zijn de afgelopen jaren sterk gestegen en maken nu al ruim 25 procent uit van de totale uitvoeringskosten van 150 miljoen euro. Dit leidt tot de aanbeveling om te komen tot betere communicatie maar ook om drempels bij het indienen van een bezwaar op te werpen. Interessant voorbeeld van de eerste ontwikkeling is de interactieve WOZ, waarmee in enkele gemeenten wordt geëxperimenteerd. Naar verwachting zal een evaluatie van deze experimenten binnenkort beschikbaar zijn, zodat verdere uitrol kan plaatsvinden. Op wetgevingsgebied, een betere proceskostenregeling, blijft het van de zijde van het Rijk (ondanks herhaalde toezeggingen) oorverdovend stil. Interessant daarbij is nog dat minister Blok voorstellen doet om de WOZ-waarde vanaf 2015 voor het woningwaarderingsstelsel (maximale huur) te gebruiken, een goede regeling van bezwaar en beroep is een noodzakelijke voorwaarde hiervoor.

Te lage aanslag kan niet hersteld worden
Soms sturen gemeenten een te lage aanslag. Als dit te wijten is aan een administratieve fout, kan dit nog worden rechtgezet als het belastingplichtige bij ontvangst duidelijk moet zijn dat er iets fout zit. Onlangs heeft de Hoge Raad bepaald dat dit niet het geval is bij een aanslag rioolrecht die enkele tientjes te laag was (235 in plaats van 258 euro). De Hoge Raad overweegt dat een dergelijke onjuistheid niet van dien aard is dat daarmee voor een belastingplichtige onmiddellijk duidelijk had moeten zijn dat de aanslag onjuist is. Raadpleging van de bijsluiter, waarnaar op het aanslagbiljet wordt verwezen met de woorden ‘voor verdere informatie’, en van de daarin vermelde website, lag daarmee niet voor de hand. Het hof heeft dan ook ten onrechte beslist dat sprake was van een redelijkerwijs kenbare onjuistheid als bedoeld in artikel 16, lid 2, letter c, AWR. Hoge Raad 10-01-2014, 12/04979 (Barendrecht).

Waardering voetbalstadion op de bedrijfswaarde
Voetbalstadions geven regelmatig aanleiding tot geschillen. In dit geval gaat het om de WOZ-waarde van 13.235.000 euro. Partijen verschillen van mening over de vraag of sprake is van een bedrijfsmatig gebruikte onroerende zaak, zodat bij de waardering de bedrijfswaarde gebruikt moet worden. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat sprake is van bedrijfsmatig gebruikte onroerende zaken als de exploitatie geschiedt met het uitsluitende doel daarmee winst te behalen. Volgens het hof streeft X naar een optimaal rendement. Weliswaar is de feitelijke huurprijs van het voetbalstadion lager dan de commerciële huurprijs, maar dat doet niet af aan het bedrijfsmatige gebruik van de onroerende zaak. X heeft door het accepteren van de lage huurprijs de gelegenheid gekregen tegelijk met het voetbalstadion de andere bedrijfs- en kantoorruimten te bouwen en te exploiteren. De opbrengst van die exploitatie weegt op tegen de lage huurprijs van het voetbalstadion. Daarom moet de bedrijfswaarde worden bepaald. X maakt de door haar met toepassing van de DCF-methode berekende bedrijfswaarde aannemelijk. Het hoger beroep is gegrond. Het hof vermindert de WOZ-beschikking naar 2.107.000 euroHof Arnhem-Leeuwarden 9-Apr-2013 nr. 12/00052.

Trefwoorden: Tags: WOZ-waarde