Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten nader beschouwd

Op 1 februari 2003 is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in werking getreden. Vanaf dit jaar is het BBV in volle omvang van toepassing en moeten begrotingen, jaarstukken, uitvoeringsinformatie en informatie voor derden van gemeenten aan het besluit voldoen. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de in het besluit vervatte gemeentelijke boekhoudregels.

Trefwoorden: Tags: Financiering