Bestuurlijke verhoudingen onder de Nota Ruimte

Met de komst van de Nota Ruimte is het thema �centraal wat moet, decentraal wat kan� het algemene uitgangspunt voor de ruimtelijke ontwikkeling en de ruimtelijke ordening geworden. Vooral de manier van sturing, het �hoe�, is die is veranderd ten opzichte van de eerdere voornemens. Daar waar het in de afgelopen decennia heeft ontbroken aan samenhang en opdrachtgeverschap op regionale schaal en de menselijke relaties zich over een steeds groter gebied zijn gaan uitstrekken is het de vraag op welke wijze taken en middelen in de ruimtelijke ordening en ontwikkeling nu zullen worden verdeeld.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening