De rechtmatigheidsverklaring in een vijf stappenplan

Sinds de jaarrekening 2004 maakt de rechtmatigheidscontrole deel uit van de controle van de jaarrekening door de externe accountant. Gegeven het tijdstip van invoering was het voor veel gemeenten niet mogelijk op de nieuwe regelgeving in te spelen. Het opstellen van een normenkader is een belangrijk hulpmiddel om richting te geven aan de accountantscontrole.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering