De Wet FIDO en de rol daarin voor het CBS

In de Wet FIDO zijn eisen gesteld aan de statistische informatievoorziening. Het CBS dient namelijk elk kwartaal opgave te doen van het EMU-saldo van de decentrale overheden. De bereidheid van de overheden mee te werken aan de enqu�te, is hoog. Als gevolg van nieuwe Europese eisen ten aanzien van rapportages bestaat het voornemen decentrale overheden ondersteuning te bieden voor kwaliteitsverbetering in de rapportages aan het CBS.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering