Financi�le regeling gewenst voor grenscorrecties gemeenten

De verdeelsystematiek van het gemeentefonds is kostengeori�nteerd. Volgens onderzoek van de Raad voor de financi�le verhoudingen lopen de kosten vrijwel altijd gelijk op met de omvang van een gemeente. Dat houdt in dat bij samenvoeging van gemeenten de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de nieuwgevormde gemeente in principe even hoog zou moeten zijn als de som van de uitkeringen van de gemeenten die zijn gefuseerd. Daarbovenop komt dan tijdelijk een soort gewenningsbijdrage. Voor gemeenten die een groot deel van hun grondgebied kwijtraken bestaat zo'n bijdrage niet, terwijl zij voor forse aanpassingen in de organisatie staan.

Trefwoorden: Tags: Organisatie