Hobbels op het Level Playing Field

Alle gemeenten gelijke kansen, zo zou kort door de bocht, het principe van de verdeelsystematiek van het gemeentefonds kunnen worden gekenschetst. De nagestreefde gelijke voorzieningencapaciteit komt niet overeen met de werkelijke situatie. Het grote aandeel van de specifieke uitkeringen in de totale inkomsten die gemeenten van het Rijk krijgen vormt een belangrijke verstorende factor.

Trefwoorden: Tags: Organisatie