Nieuwe bestuurlijke afspraken normeringssystematiek gemeente- en provinciefonds gewenst

Op basis van de huidige normeringsystematiek ontwikkelt de omvang van het gemeentefonds en het provinciefonds zich evenredig met de netto gecorrigeerde uitgaven van het Rijk. De laatste paar jaar zijn beide fondsen nominaal fors gegroeid. Onlangs heeft de minister van Financi�n het evaluatierapport over de normeringssystematiek aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarin worden ook enkele opties geschetst voor de vormgeving van de systematiek in de komende vier jaar.

Trefwoorden: Tags: Organisatie