Strategienota bevordert bestuurlijke betrokkenheid bij gemeentelijk treasurybeleid

Op grond van de Wet FIDO zijn decentrale overheden verplicht een financieringsparagraaf in de begroting en de rekening op te nemen. De treasuryfunctie is afhankelijk van externe, deels niet te voorspellen ontwikkelingen. De kans bestaat dat de treasuryparagraaf voorzichtigheidshalve in vrij algemene termen wordt opgezet, waardoor de bestuurlijke aandacht zou kunnen verminderen. De gemeente Nieuwegein stelt ter verhoging van de betrokkenheid van de gemeenteraad bij het treasurybeleid twee maal per jaar een strategienota op. Daarin worden onder meer een liquiditeiten en een investeringsprognose gegeven en wordt het te voeren financieel beleid gemotiveerd.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering