Werk Nota Wonen nader uit! Gesprek met Henk Draaisma

Medio mei verscheen de ontwerp-nota Wonen, waarin de staatssecretaris van VROM zijn visie uitstippelt op hoe in de komende tien jaar de structuur van de volkshuisvesting eruit zou moeten zien. De uitgangspunten zijn duidelijk. Vergroten eigen woningbezit, vergroten zeggenschap over wonen en woonomgeving en zorgen voor wonen op maat zijn een paar thema�s. Het Rijk krijgt meer mogelijkheden om in te grijpen, wanneer de nagestreefde doelen niet worden gehaald. Corporaties moeten een flink deel van hun voorraad verkopen of herstructureren. Voor activiteiten buiten de kernopgave zouden zij fiscale faciliteiten gaan verliezen. Centraal punt is. of deze ordening adequaat is en recht doet aan de posities van de partijen die zich met 'het wonen� bezighouden. In deze bijdrage een persoonlijke visie.

Trefwoorden: Tags: Wonen