Wet FIDO vraagt om solide implementatie

Medio november zond het kabinet het voorstel van Wet financiering decentrale overheid (Wet Fido) naar de kamer. Deze wet moet de huidige Wet Filo volgens plan per 1 januari 2001 vervangen. Evenals in de huidige wet is een gezonde manier van financieren en een versterking van de positie van de decentrale overheid een belangrijke doelstelling. De wijze waarop deze doelstelling is vormgegeven is echter principieel anders. Belangrijke elementen zijn onder meer de introductie van het sturen op renterisico, de expliciete aandacht voor de treasuryfunctie en het verbieden van bankiersachtige activiteiten. De toezichthouder krijgt een actievere rol en zal deskundigheid moeten opbouwen. Het wetsvoorstel voorziet namelijk in een aantal normen, waaraan in principe moet worden voldaan, maar waarvan in samenspraak met de toezichthouder en mits goed beargumenteerd kan worden afgeweken. De expliciete aandacht voor de treasuryfunctie is een nieuw element voor veel, met name kleinere, gemeenten.

Trefwoorden: Tags: Financiering