Investeren in de toekomst

Langzaam maar zeker kruipt de economie uit het dal. We zien dat de huizenmarkt herstelt, het consumentenvertrouwen toeneemt en ook de investeringsbereidheid van bedrijven aantrekt.

Maatschappelijk gezien zijn er nog de nodige problemen op te lossen. De werkloosheid blijft vooralsnog hoog. De vluchtelingenproblematiek houdt de gemoederen danig bezig. De zorg voor diegenen die extra hulp nodig hebben, loopt beter dan menigeen bij de start ervan had verwacht, maar niettemin doen zich lokaal en individueel knelpunten voor die om een oplossing vragen. 

Toekomstbestendige samenleving

In dit krachtenveld van economische mogelijkheden en maatschappelijke vragen en eisen zullen gemeenten en provincies hun weg moeten vinden. Zij zullen moeten investeren in een toekomstbestendige samenleving.


Toekomstbestendig door spanningen in de samenleving te voorkomen, nu mensen die om wat voor reden dan ook nog aan de zijkant van de arbeidsmarkt staan. Of op zoek zijn naar betaalbare woonruimte en het gevoel hebben dat hun kansen verder afnemen door de instroom van deels goed gekwalificeerde vluchtelingen.

Goede zorginfrastructuur...
Toekomstbestendig ook, door hard te blijven werken aan een goede zorginfrastructuur, waardoor iedereen met een zorgvraag op een bevredigende manier kan worden geholpen.

... economische & fysieke infrastructuur
Toekomstbestendig door bij te dragen aan de realisatie van een economische en fysieke infrastructuur, die ons land in staat stelt om op een verantwoorde manier een stabiele economische groei te laten zien.

Ambities klimaatakkoord
En tenslotte toekomstbestendig door te investeren in verduurzaming van het eigen vastgoed en anderen te stimuleren hetzelfde te doen om zo de ambities uit het klimaatakkoord van Parijs helpen waar te maken.

De uitdaging is groot, complex en heeft soms iets weg van een veelkoppig fenomeen. Daarbij komt nog dat de financiële mogelijkheden beperkt zijn. De zorgvraag neemt toe, de mogelijkheden om extra inkomsten te genereren zijn beperkt en liggen onder het vergrootglas van allerlei belangengroepen.

Gezien de opgaven waarvoor overheden komen te staan, is meer keuzevrijheid voor de inzet van beschikbare middelen van groot belang

Dat geldt ook voor een substantiële uitbreiding van het decentraal belastinggebied, ten koste van het gemeentefonds, zoals die eerder dit jaar is voorgesteld. Maar gegeven de opgaven waarvoor men komt te staan, is vergroting van de keuzevrijheid voor de inzet van de beschikbare middelen van groot belang. 

Doelallianties
Om de opgaven tot een goed einde te brengen zullen doelallianties worden aangegaan. Zowel tussen decentrale overheden onderling als tussen decentrale overheden, maatschappelijke organisaties en/of het bedrijfsleven. De wereld houdt niet op bij de gemeente- of provinciegrens of bij de toebedeelde taken en bevoegdheden.

Slagvaardig handelen is geboden. De angst dat in zo'n alliantie zaken in achterkamertjes worden bedisseld en de democratische legitimatie op de tweede plaats komt, kan eenvoudig worden ondervangen door transparantie in de communicatie aan de voorkant van een project en een gedegen verantwoording achteraf.

Oplossingen vormgeven
BNG Bank kan in de vormgeving van oplossingen een belangrijke rol spelen. We hebben expertise beschikbaar om tot een verantwoorde structuur te komen voor de toekomstbestendige investeringen. Denk bijvoorbeeld aan verduurzaming van gebouwen en sociale woningen.

Maar ook om business cases op financiële haalbaarheid te toetsen, zodat het risico op onaangename verrassingen wordt beperkt. Ook dat is onderdeel van de kernwaarde duurzaamheid die in onze missie en strategie is opgenomen.

Op de hoogte blijven van de nieuwste artikelen?

Abonneer u op BNG Magazine via onderstaande knop.

Wilt u zelf een artikel aanbieden?

Stuur uw artikel naar de redactie van BNG Magazine en wij nemen vervolgens contact met u op.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.