Nieuw elan

Regeren is vooruitzien. Dit aloude adagium indachtig stelt BNG Bank jaarlijks een meerjarenvisie op. Daarin worden de verwachte ontwikkelingen die voor klanten en de bank relevant zijn op een rijtje gezet. In hun onderlinge samenhang vormen ze de basis voor de koers die de bank de komende tijd zal varen.

De voortdurende economische stagnatie trekt langzamerhand diepe sporen bij onze belangrijkste klantengroepen. Er zijn voor de decentrale overheden al substantiële kortingen doorgevoerd en een nieuwe ronde staat voor de deur. Daar komen nog de enorme afschrijvingen op grondposities bij. De financiële leiband voor hen wordt steeds korter, terwijl ze geacht worden hoger te springen nu de focus bij veel gemeenten steeds meer komt te liggen op maatschappelijke ondersteuning en zorg.

Voor de corporatiesector lijkt het erop dat deze sterk wordt beperkt in hun werkgebied. Projecten buiten de sociale huursector (niet-DAEB) lijken op grotere afstand van de corporaties te moeten komen. Daarenboven lijkt een vorm van verhuurdersheffing voor de sector onafwendbaar.

Dikwijls vormen moeilijke omstandigheden de beste kraamkamer voor een nieuw elan, het uitbreken uit een traditioneel stramien en een opbloeiende creativiteit.

De zorgsector, en met name de caresector, bereidt zich voor op een flinke omschakeling in de exploitatie. Iedereen is het erover eens dat de huidige omvang van de AWBZ niet langer houdbaar is. Uit de onlangs gepresenteerde hervormingsplannen van het kabinet wordt duidelijk dat vooral de kleinere instellingen kwetsbaar zijn.

Voor BNG Bank zelf ten slotte, geldt dat een grote uitdaging ligt in het voldoen aan de regelgeving uit hoofde van Basel-III. Een belangrijk onderdeel daarvan, zo is hier al eerder aangegeven, is het voldoen aan de leverage ratio van drie procent per 2018. Maar ook zal de organisatie moeten worden toegerust op het kunnen voldoen aan de steeds groter wordende regelgevingslast. Daarbij zal BNG Bank onverminderd alert moeten blijven op het behoud van haar huidige prima kredietwaardigheid.

Ondanks deze vooruitzichten ben ik niet heel pessimistisch over de toekomst. Dikwijls vormen moeilijke omstandigheden de beste kraamkamer voor een nieuw elan, het uitbreken uit een traditioneel stramien en een opbloeiende creativiteit. Dit kwam ook naar voren tijdens de gedachtewisselingen die BNG Bank met vertegenwoordigers van de diverse sectoren heeft gevoerd. “Er is geen sprake van crisis, er is sprake van een nieuwe werkelijkheid”, zo vatte een van de deelnemers de situatie krachtig samen. In die nieuwe werkelijkheid ligt het ook voor de hand dat decentrale overheden, corporaties en de zorgsector gezamenlijk en gecoördineerd optrekken in de uitdaging om voldoende basis- zorg te leveren aan de almaar groeiende groep ouderen tegen zo laag mogelijke kosten.

‘Toekomst BNG moeilijk maar kansrijk’. Zo typeerde toenmalig directeur Griffioen bij het vijfenzeventig jarig bestaan van de bank de perspectieven. Bijna vijfentwintig jaar later kunnen we constateren dat die woorden onverminderd van toepassing zijn op BNG Bank, maar ook op de sectoren waarvoor de bank werkt. Vanuit haar positie zal BNG Bank de sectoren zo veel mogelijk terzijde staan. Kritisch wanneer dat nodig is, maar altijd bereid om constructief mee te denken om oplossingen voor problemen te creëren.

Op de hoogte blijven van de nieuwste artikelen?

Abonneer u op BNG Magazine via onderstaande knop.

Wilt u zelf een artikel aanbieden?

Stuur uw artikel naar de redactie van BNG Magazine en wij nemen vervolgens contact met u op.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.