'Wij proberen de klant te ontzorgen'

Tahaparij is 28 jaar geleden aangenomen als Cobol-programmeur bij de bank, en heeft nog steeds profijt van zijn achtergrond. ‘Er wordt wel eens om gelachen, maar het zal je verbazen hoeveel systemen nog zijn gebaseerd op Cobol.’ De afgelopen decennia heeft hij als productmanager veel grote projecten onder handen gehad. Dit jaar is hij verantwoordelijk voor twee grote projecten die door elkaar heen lopen: SEPA en schatkistbeleggen.

Terwijl het SEPA-project al jaren loopt, is de verplichting tot schatkistbeleggen op zeer korte termijn ingevoerd. Dat gebeurt via een aanpassing van de Wet Financiering decentrale overheden (Fido), waarbij de wetgever overigens spreekt over schatkistbankieren. ‘Die term impliceert echter dat je voor zowel een roodstand (debet) als een overschot (credit) voortaan bij de schatkist moet zijn. De nieuwe wet gaat alleen over het beleggen van de creditsaldi, dus daarom spreekt BNG Bank liever over schatkistbeleggen’, zegt Tahaparij.

Doel van de wet is de overheidsschuld te verlagen. In Europa zijn afspraken gemaakt over de maximale omvang van het begrotingssaldo en de overheidsschuld.
Het maximale begrotingstekort bedraagt 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De overheidsschuld mag maximaal 60 procent van het bbp bedragen.

Door overtollige gelden niet langer aan te houden bij private partijen maar onder te brengen binnen de overheid wordt daardoor de overheidsschuld gereduceerd.
Overschotten mogen volgens de daarvoor gestelde regels immers in mindering worden gebracht op de schulden.

Volgens het wetsvoorstel moeten alleen de overschotten van decentrale overheden boven een bepaald drempelbedrag verplicht naar de schatkist. Vanaf het moment dat de wet van kracht wordt mogen gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen geen middelen meer aanhouden bij hun bank, tenzij het een laag saldo onder het drempelbedrag betreft. Overtollige middelen die nu meerjarig zijn uitgezet hoeven niet ineens te worden overgeheveld. Hiervoor geldt een overgangsregeling. Overschotten die hier niet onder vallen moeten na invoering van schatkistbeleggen direct worden aangehouden bij de schatkist. Doorgaans leidt dit tot een lagere rentevergoeding.

Hoe gaat BNG Bank hiermee om?
‘Schatkistbeleggen is eenvoudigweg nieuwe wetgeving. BNG Bank volgt de democratische besluitvorming en probeert haar klanten zo veel mogelijk te ontzorgen. Bij de decentrale overheden moet namelijk het nodige gebeuren. Ze hebben niet alleen te maken met nieuwe spelregels, maar moeten ook daarvoor de juiste infrastructuur inrichten. Er moeten specifieke rekeningen worden aangevraagd, waarvoor nieuwe procedures gelden. Wij zijn op  zoek gegaan naar een werkwijze die onze klanten zo weinig mogelijk belast.”

Hoe is dat proces verlopen?
‘Het afgelopen jaar is veel informatie uitgewisseld met het Agentschap van het ministerie van Financiën. Zij beheren immers de schatkist en verzorgen de rentevergoeding over de uitzettingen. Het Agentschap is echter zelf geen bank, en kan dus voor decentrale overheden geen bankrekeningen openen. Om de overschotten in de schatkist te krijgen, heeft het agentschap met zeven Nederlandse banken afspraken gemaakt.’

 

Terwijl de wetgeving nog niet afgehandeld was?
‘Ja, ook onze eigen klanten stelden hierover vragen. Lastig was inderdaad dat de politieke besluitvorming zich moeilijk laat voorspellen. Zelfs het moment van invoering is nog niet bekend. We houden echter rekening met invoering van schatkistbeleggen vóór het eind van het jaar, zodat de overheidsschuld al per eind 2013 daalt. Een complicerende factor is dat schatkistbeleggen samenvalt met die andere grote ontwikkeling waarmee banken te maken hebben: SEPA. Uiteindelijk zijn we er met het ministerie in geslaagd om tot een constructieve samenwerking te komen, met als doel de klanten optimaal te faciliteren zodra de wet van kracht is. Daarbij moet wel in ogenschouw worden genomen dat lang niet alle decentrale overheden te maken krijgen met overtollige liquiditeiten. Maar zij moeten wel allemaal hun betalingsverkeerproces hierop herinrichten.’

Hoe gaat BNG Bank schatkistbeleggen faciliteren?
‘Zoals gezegd willen wij onze klanten zo veel mogelijk ontzorgen. Voor elke decentrale overheid heeft BNG Bank op eigen initiatief alvast een nieuwe bankrekening gereserveerd, de zogenaamde ‘SKB-werkrekening’. Deze werkrekening is bedoeld om eventuele overschotten te kunnen overhevelen naar de schatkist. Op dit moment (half augustus – red) hebben nog niet al onze klanten het aanvraagformulier voor deze rekening ingevuld, en ik roep hierbij dan ook iedereen die via BNG Bank wil schatkistbeleggen op om dat snel te doen. Wellicht ter geruststelling: Er zijn géén additionele kosten aan verbonden.’

Waarom moeten alle klanten een nieuwe SKB-werkrekening openen?
‘Onze klanten hebben meestal meerdere bankrekeningen die zij bij ons aanhouden. Op deze rekeningen, ook wel aangeduid  als stelsel, resteert aan het einde van de werkdag een concernsaldo. Indien het concernsaldo een debetpositie vertoont gebeurt er niets. Bij een creditpositie  moet de klant het saldo overboeken naar de SKB-werkrekening. BNG Bank zorgt er dan aan het einde van de werkdag voor dat het saldo van de SKB-werkrekening wordt overgeboekt naar de schatkist. Tevens wordt het afschrift van de werkrekening, ter afhandeling van de administratie in de schatkist, naar het ministerie gestuurd.
Dat is de basisdienstverlening. Daarnaast kan BNG Bank, om klanten zo veel mogelijk te ontzorgen, op hun verzoek het overboeken van een creditstand van het stelsel naar de SKB-werkrekening geautomatiseerd verzorgen. Op deze wijze worden overtollige liquide middelen, zodra ze boven een vooraf door de klant vastgesteld bedrag uitkomen, automatisch afgeroomd naar de schatkist. Een decentrale overheid hoeft daardoor niet dagelijks te controleren of aan de eisen van de wet wordt voldaan. Een derde dienst die BNG Bank op termijn ook wil bieden via de SKB-werkrekening is dat de middelen vanuit de schatkist weer automatisch wordt aangezuiverd indien er door het verrichten van betalingen een tekort in het concernsaldo ontstaat. Om deze additionele dienst mogelijk te maken is actuele saldo-informatie vanuit de schatkist van essentieel belang. Daarover zijn we met het ministerie in gesprek. Juridische aspecten op het gebied van privacy kunnen echter een belemmering zijn voor een volledig geautomatiseerde afroom-/aanzuiverdienst met uw rekeningcourant in de schatkist.’

Hoe werd hierop gereageerd?
‘Klanten merken dat BNG Bank proactiever is op dit terrein dan sommige andere banken. Als het aan ons ligt, zullen onze klanten slechts eenmalig een aantal zaken moeten inrichten voor schatkistbeleggen, maar hebben ze er daarna in principe geen omkijken meer naar. Dat wordt door de klanten gewaardeerd.’

Zie voor meer informatie: www.bngbank.nl/deposito/schatkistbankieren

Aftellen naar SEPA

Vanaf 1 februari 2014 zijn betalingen binnen Europa, en dus ook binnen Nederland, alleen maar mogelijk als gebruik wordt gemaakt van IBAN rekeningnummers. Op die manier kunnen betalingen binnen heel Europa immers worden gestandaardiseerd via SEP A (Single European Payments Area).

IBAN bestaat in Nederland uit 18 tekens, waaronder de landcode, een controlegetal, een afkorting van de bank en het huidige bankrekeningnummer. Dit vergt de nodige aanpassingen bij de klanten van BNG Bank. 'Wij zijn al klaar voor SEP A. Het is nu aan de klanten om hun software aan te passen. Sommige leveranciers hebben hun softwarepakketten nog niet aangepast voor SEP A, dus daar wachten onze klanten op. Als ze de aangepaste pakketten hebben, dan moeten klanten de nieuwe software uiteraard zélf implementeren en testen of bijvoorbeeld automatische incasso's goed worden verwerkt. Er wordt nog wel eens zorgelijk gekeken naar dit proces, maar ik ben ervan overtuigd dat onze klanten 1 februari 2014 gaan halen', zegt Tahaparij.  
Op de hoogte blijven van de nieuwste artikelen?

Abonneer u op BNG Magazine via onderstaande knop.

Wilt u zelf een artikel aanbieden?

Stuur uw artikel naar de redactie van BNG Magazine en wij nemen vervolgens contact met u op.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.