Aankondiging voorgenomen statutenwijziging

  • update:  
  •  
BNG Bank heeft haar aandeelhouders voorgesteld de statuten van de bank beperkt te wijzigen.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

​Voor de kwalificatie van haar aandelenkapitaal als Common Equity Tier 1 (CET1)-kapitaal, moet de bank volledig vrij zijn met betrekking tot het al dan niet doen van dividenduitkeringen aan haar aandeelhouders.

Aan deze bepaling uit artikel 28 van de Capital Requirements Regulation (CRR) voldoet de bank naar het oordeel van de Europes Banken Autoriteit (EBA) nog niet geheel. Om volledig aan de CRR te voldoen wil de bank artikel 20 lid 3, 4 en 5 van de huidige statuten schrappen en statutair vastleggen dat bij BNG Bank de Raad van Bestuur (na goedkeuring door de Raad van Commissarissen) bevoegd is ten aanzien van de winstbestemming. Als de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 april het voorstel tot statutenwijziging goedkeurt, zal de wijziging per 15 mei 2019 formeel worden doorgevoerd. Op die datum zullen de aangepaste statuten worden gepubliceerd op de website van de bank.

Trefwoorden: Tags: Over BNG Bank
Yes

 Content Query