ALM studie naar de beleggingsportefeuille van uw provinciale nazorgfonds

  • update:  
  • Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)
Het huidige economische klimaat geeft mogelijk aanleiding tot het herijken van de rendementsvisie en de meest optimale middelenverdeling van uw nazorgfonds. Met name als gevolg van de sterk gedaalde kapitaalmarktrente zijn de uitgangspunten van enkele jaren geleden mogelijk niet meer van toepassing.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Uw nazorgfonds moet voorzien in de financiering van de eeuwigdurende nazorg voor stortplaatsen. De exploitanten van de stortplaatsen betalen jaarlijks een bedrag aan dit fonds. De hoogte van de jaarlijkse bijdrage is mede afhankelijk van het rendement dat over het belegd vermogen wordt gemaakt.

Vraagstelling

Heeft u met betrekking tot uw nazorgfonds onder meer de volgende vragen:

  1. Is uw rendementsvisie nog houdbaar?
  2. Behoeft de beleggingsstrategie en/of portefeuille aanpassing?
  3. Wanneer zijn de bijdragen van de exploitanten (niet meer) toereikend?

Analyse

Op basis van de kasstroomprognose van uw nazorgfonds geeft BNG Advies u inzicht in de houdbaarheid van de doelstellingen van uw nazorgfonds. Hierbij beantwoorden wij bovenstaande vragen. Tevens doen wij aanbevelingen over de wijze waarop de beleggingsportefeuille, gegeven de huidige marktomstandigheden, zo goed mogelijk kan worden ingericht. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van scenario analyses. Hierdoor krijgt u inzicht in de impact van mogelijk toekomstige ontwikkelingen en het effect daarvan op uw portefeuille.

De resultaten van de analyses worden schriftelijk uitgewerkt in een adviesrapport. Tevens toetsen wij het treasurystatuut op conformiteit met de voorgestelde allocatie en beleggingsinstrumenten.

Investeringskosten

Wij bieden u deze studie aan voor € 9.500, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden of extra werkzaamheden. De kosten zijn exclusief BTW en reiskosten. De gemaakte kosten worden achteraf gefactureerd. 

Trefwoorden: Tags: Beleggen
 

 Content Query