Handreiking Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties

  • update:  
  •  
De Handreiking 'Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties' is gepubliceerd. Deze handreiking is in opdracht van de VNG uitgevoerd door BNG Advies.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Waarom deze handreiking?

Gemeenten en woningcorporaties zijn belangrijke partners bij het realiseren van het (lokale) volkshuisvestelijke beleid. Gemeenten vervullen een cruciale rol in het financierings- en garantiestelsel van de corporatiesector: namelijk die van achtervanger in de garantiestructuur van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Voor een goed functionerend stelsel is vertrouwen tussen de corporatiesector en de partijen in de achtervang van cruciaal belang. Dit vertrouwen is mede gebaseerd op transparantie en inzicht wat de achtervangers wordt geboden. Een verbeterd wederzijds inzicht en begrip tussen gemeente, woningcorporatie en andere relevante uitvoerende partijen moet leiden tot een betere samenwerking.

Doelstelling van de handreiking

Met de handreiking ondersteunt de VNG gemeenten bij het vergroten van het financieel inzicht in de
woningcorporatie die nodig is voor een goede samenwerking tussen gemeenten en corporaties.
Op basis van de handreiking kan de gemeente bepalen of de corporatie blijvend in staat is aan de
huidige prestatieafspraken te voldoen c.q. in hoeverre deze in staat is om aanvullende activiteiten te
ontwikkelen. In deze handreiking wordt in kaart gebracht welke gegevens aan gemeenten beschikbaar worden gesteld. Uitgangspunt van de handreiking is dat de gemeente de gegevens die ze ontvangt, niet op enigerlei wijze hoeft te bewerken. De gemeente wordt in staat gesteld de gegevens te interpreteren, relevante vragen te stellen die ze op basis van de informatie kan evalueren zonder het werk van WSW of het interne en externe toezicht op de corporaties over te nemen of opnieuw te doen.

voor wie

De handreiking is bedoeld voor bestuurders en raadsleden, beleids- en financieel medewerkers van
gemeenten.

De handreiking

Trefwoorden: Tags: Wonen
 

 Content Query