Vijf gemeenten genomineerd voor BNG Bank Cultuurparticipatieprijs 2018

  • update:  
  •  
De gemeenten Assen, Lisse, Meierijstad, Steenbergen en Zwolle zijn genomineerd voor de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs. Deze prijs valt samen met iktoon, de maand voor amateurkunst. De prijs wordt uitgereikt aan de gemeente die uitblinkt in het stimuleren van cultuurparticipatie in de regio. Deze ontvangt €15.000,- die ten goede moet komen aan de cultuurparticipatie in de gemeente.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

In Nederland zijn 6,4 miljoen mensen in hun vrije tijd actief met kunst bezig. Het BNG Cultuurfonds en iktoon willen met de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs gemeenten die zich hier actief voor inzetten stimuleren om dit te blijven doen. Mat Meijs, secretaris BNG Cultuurfonds: "Cultuur deel je: actief deelnemen aan kunst en cultuur draagt bij aan de ontwikkeling en zingeving van mensen en aan een sociale samenleving. Al die amateurkunstenaars zorgen voor verbinding, verrijking en leefbaarheid in hun gemeente. Met deze prijs willen wij dit stimuleren."

Genomineerden

De verscheidenheid van inzendingen was volgens de jury verrassend groot; uit bijna elke provincie zijn verschillende projecten aangedragen, van grote tot kleine gemeenten. Van de 70 inzendingen sprongen er vijf gemeenten voor de jury uit. De daarin aangedragen projecten waren opvallend, hadden een logische samenhang met het beleid en de impact op de omgeving was duidelijk zichtbaar. Een beschrijving van de genomineerden uit het juryrapport in alfabetische volgorde:

Assen

De inzending van Assen viel op vanwege de diversiteit aan projecten en doelstellingen die daarmee zijn beoogd en bereikt. De inwoners van Assen worden actief betrokken in wijken, zowel om initiatieven aan te dragen als om te participeren als deelnemer. Hieronder vallen ook minder zichtbare doelgroepen als ouderen, vluchtelingen en mensen met een geestelijke beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast zorgt Podium Zuidhaeghe voor een 'cultureel hart' in de gemeente, door ruimte te bieden voor amateur- en professionele kunstinitiatieven. Het is een culturele spilfunctie binnen de gemeente. Met laagdrempelige programmering binnen en buiten de muren van het podium is het zichtbaar voor alle inwoners van Assen.

Lisse

De projecten van Lisse laten zien dat je in een kleine gemeente veel tot stand kunt brengen met weinig middelen. Burgers initiëren hier zelf culturele projecten als 'Gluren bij de Buren', een cultureel festival dat plaatsvindt bij de mensen thuis. Een mooi voorbeeld van een laagdrempelig concept waarin minder zichtbare vormen van cultuurparticipatie een podium vindt op zeer persoonlijk niveau. Er zijn in Lisse veel plekken waar opgroeiende jongeren kennis kunnen maken met amateurkunst, zoals Jeugdtheaterschool Flores, buurthuis Salvatori en het schoolproject De Zwarte Tulp. Het buurthuis zorgt zowel voor ontmoetingen als het laagdrempelige activiteitenaanbod van kunst, cultuur, beweging en welzijn. De gemeente heeft daarnaast ook een buurtregisseur, die samenwerkingen initieert tussen instellingen en verbinding met de inwoners. Een mooi beleidsinstrument volgens de jury.

Meierijstad

Een prachtig voorbeeld van hoe een gemeente samen met het bedrijfsleven en culturele instellingen tot een gemeenschappelijke en samenhangende visie komt over talentontwikkeling, is de Circle of Talent. Van basisonderwijs tot vrije tijd en van kinderen tot en met volwassenen. Met het oude fabriekscomplex CHV Noordkade is een culturele hub herrezen waar de culturele beleving, participatie en menselijke basisbehoeftes als eten en sociale ontmoeting centraal staan. Maar liefst 19 'particuliere' inzendingen hebben Meierijstad aangedragen. De jury is enthousiast over de hotspotfunctie die CHV Noordkade heeft in de regio, die met de vestiging van onder andere Phoenix Cultuureducatie zorgt voor een breed scala aan lessen, workshops en cursussen voor jong en oud.

Steenbergen

Als kleine gemeente heeft Steenbergen een beknopt, maar afgewogen beleid voor cultuur dat vooral op de sociale waarde van kunst en cultuur is gericht. De belangrijkste ambitie is volgens de gemeente om kunst en cultuur in te zetten als stimulans voor sociale cohesie. Om dit doel te realiseren heeft de gemeente vier regelingen opgezet: voor cultuur, welzijn, leefbaarheid en participatie. Daarmee wil de gemeente inwoners en organisaties stimuleren zelf met culturele initiatieven te komen. In Steenbergen vervullen dorpsraden een belangrijke rol. Ze hebben deze een eigen cultuurbudget en treden op als verbinder tussen inwoners en lokale kunstenaars en kunstprofessionals. Inwoners zijn de opdrachtgever, maar worden ook betrokken als deelnemer bij de projecten. Een goed voorbeeld hiervan is de culturele dorpspomp in Steenbergen is Kunstforum, die kunstactiviteiten organiseert voor verschillende doelgroepen. Dit past bij de doelstelling van de gemeente om alle inwoners op een passende manier middels kunst met elkaar in aanraking te brengen én om de leefbaarheid van de gemeente te vergroten.

Zwolle

In Zwolle wordt het beleid van de gemeente zichtbaar in een aantal krachtige beleidsinstrumenten die hun effect hebben in de praktijk. De jury is erg te spreken over de manier waarop het beleid in de gemeente Zwolle is uitgewerkt. De krachtige instrumenten zijn voor andere grote gemeenten een mooi en vernieuwend voorbeeld van fondsvorming in cultuureducatie en cultuurparticipatie. Stadkamer is met bibliotheek de huiskamer van de stad, en een culturele ontmoetingsplek voor de inwoners. Daarnaast werkt Stadkamer met adviseurs als verbinders in de wijk en heeft het vier culturele fondsen in beheer, gericht op culturele initiatieven in wijken, amateurkunst en cultuureducatie en –participatie binnen het onderwijs.

Uitreiking tijdens iktoon-maand

De BNG Bank Cultuurparticipatieprijs wordt uitgereikt aan ee nvan de vijf genomineerden op donderdag 28 juni om 16:00 uur in de Koepelzaal van Het Huis in Utrecht. De uitreiking is tevens de afsluiting van de iktoon-maand. Met zo'n 78.000 deelnemende kunstenaars, 3.500 evenementen en 185.000 bezoekers is iktoon de grootste kunstmanifestatie van Nederland. Op meer dan duizend locaties in circa 130 gemeenten, worden voorstellingen, workshops, exposities, shows, kunstmarkten, openbare repetities en open dagen georganiseerd. Iktoon biedt alle 6,4 miljoen kunstenaars die Nederland rijk is hiermee een podium. Iedereen die een creatieve hobby heeft en dit wil laten zien, kan een evenement aanmaken. Door het hele land zijn kunstzinnige activiteiten te doen, bekijk het landelijke programma op de website iktoon.nl.

Trefwoorden: Tags:  
Yes

 Content Query