BNG Bank Agency Services

BNG Bank Agency Services beheert, monitort en administreert alle complexe en uitdagende leningstructuren en projectfinancieringen verdeeld over de sectoren waarbinnen BNG Bank actief is.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Zij beheren een solide, evenwichtige agency portefeuille op zelfstandige wijze, met eigen systemen en procedures en met inachtneming van de bekende Chinese Walls principes en overige compliance voorschriften.

​BNG Bank Agency Services treedt op als leningagent en/of zekerhedenagent in consortiale financieringen of als aangestelde zekerhedenagent ten behoeve van bilaterale financieringen. Zij zijn een contractueel tussenpersoon voor de BNG Bank-relatie als kredietnemer en de diverse kredietverstrekkers en/of overige betrokken instellingen in een gezamenlijk kredietarrangement. Zij dragen zorg voor een tijdige en juiste naleving van alle afspraken en verplichtingen van betrokken partijen onder de financieringsdocumentatie.

Lopende agency transacties

Trefwoorden: Tags: Financiering
Yes

 Content Query