Building Breda

  • update:  
  • Onderwijs
Building Breda kan mede dankzij de financiering vanuit BNG Bank een 10-jaars programma van 8 gebouwen en zonnecentrales uitrollen.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Historie

In 2007 hebben alle scholen van het voortgezet onderwijs binnen de gemeente Breda afspraken gemaakt over samenwerking op het gebied van onderwijshuisvesting en onderwijsvernieuwing. De opdracht om het imago van het beroepsonderwijs te verbeteren, om een drempelloze verbinding tussen VMBO en MBO te realiseren en om te zorgen voor een sluitende zorgstructuur, zijn daarin belangrijke thema’s. Deze afspraken zijn vastgelegd in een Masterplan. Om de doelen van het Masterplan te kunnen realiseren, is de coöperatie Building Breda opgericht. Ieder bevoegd gezag van de scholen voor voortgezet onderwijs in Breda is lid van de coöperatie. De coöperatie is eigenaar van alle gebouwen en de daarbij behorende terreinen. Met de gemeente Breda zijn afspraken gemaakt over de jaarlijkse vergoeding (een deel van de uitkering vanuit het gemeentefonds) en bijbehorende voorwaarden.

Strategisch onderwijshuisvestingsplan

Uitgangspunt voor de scholen is dat de basisvoorzieningen voor onderwijshuisvesting op orde moeten zijn. Tegelijkertijd moet op die stevige basis worden verder gebouwd aan een kleurrijk palet aan onderwijs in Breda met heldere accenten per school.

Binnen 10 jaar wil Building Breda:

  • alle scholen technisch en functioneel in orde hebben;
  • de inzet van noodlokalen alleen om een tijdelijke piek in leerlingenaantallen op te  vangen;
  • voldoende sportvoorzieningen; 
  • aanpassing van de voorzieningen in de gebouwen voor gehandicapten en voldoende voorzieningen voor (sociale) veiligheid.

Ter versterking van het kleurrijk palet van onderwijsvoorzieningen is gekozen voor het accentueren en verder ontwikkelen van het onderwijs met betrekking tot de thema’s sport en bewegen, design en technologie, innovatief onderwijs, internationalisering, school en omgeving en hoogbegaafden. 

voor een duurzaam Nederland

Duurzaamheid in het belang van mens, markt en milieu is een belangrijk element in de missie van BNG Bank en krijgt aan beide kanten van de balans vorm en inhoud. Onze duurzame initiatieven komen voort uit het streven naar een duurzaam evenwicht tussen klanten, aandeelhouders en medewerkers.
 

Trefwoorden: Tags: Onderwijs
Yes

 Content Query