De financiering van de corporatiesector na de novelle

  • update:  
  • Wonen
BNG bank heeft de afgelopen periode een bijdrage geleverd aan verschillende door Aedes georganiseerde informatiebijeenkomsten over de novelle op de herziene Woningwet.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

De bijeenkomsten richtten zich op managers en directieleden van corporaties en gingen vooral in op de juridische en financiële implicaties van de wet. Overige bijdragen werden verzorgd door Aedes, Finance Ideas en VBTM-advocaten.

De bijdrage van BNG Bank werd verzorgd door René Goorden (sectorspecialist woningcorporaties), de specifieke gevolgen voor de financiering stonden centraal.

De wet eist een scheiding tussen de zogenaamde diensten van algemeen economisch belang (DAEB) en de niet-DAEB activiteiten, hierdoor ontstaat een ‘DAEB-tak’ en een ‘niet-DAEB tak’. Dit enerzijds vanwege staatssteunregelgeving en anderzijds om marktverstoring tegen te gaan en weglek van ‘maatschappelijk bestemd vermogen’ te voorkomen.

Nieuwe niet-DAEB activiteiten moeten nu al zonder garantie van het waarborgfonds (WSW) worden gefinancierd. Bestaande niet-DAEB activiteiten hoeven op moment van scheiding niet direct zonder een dergelijke garantie te worden geherfinancierd. De wet biedt namelijk de mogelijkheid een marktconforme interne startlening van de DAEB-tak aan de niet-DAEB tak te verstrekken. Deze interne leningen dienen over de tijd te worden afgelost aan de DAEB-tak. Dit levert mogelijke een herfinancieringsvraag op, waarbij WSW-borging niet aan de orde is.

De toekomstige financierbaarheid van de niet-DAEB tak hangt sterk af van de keuzes die op moment van splitsing worden gemaakt”, aldus René Goorden. De belangrijkste vraag daarbij is: hoeveel vastgoed en hoeveel leningen brengen we onder in de niet-DAEB tak. Deze kapitalisatie van de niet-DAEB tak bepaalt namelijk de toekomstige financierbaarheid. “Financiers zullen namelijk nooit 100% van de waarde van het vastgoed of de stichtingskosten financieren”.

Trefwoorden: Tags: DAEB; Woningwet; Dialoog
 

 Content Query