Stappenplan voor het aantrekken van een lening met borgstelling

BNG Bank is in principe bereid om een onderhandse lening te verstrekken met een minimum bedrag van EUR 250.000. Voor leningen tot EUR 1 miljoen kunt u tot uiterlijk 1 december 2020 een complete aanvraag indienen, voorzien van een door BNG Bank goedgekeurd borgingsbesluit van uw college. De borgstelling dient onvoorwaardelijk en onherroepelijk te zijn. Het is raadzaam om eerst te verkennen of de borgstelling verkregen zal worden, alvorens aan alle andere formaliteiten te voldoen. Vanaf 1 januari 2021 geldt voor deze leningen een ondergrens van EUR 1 miljoen. Indien de aan te trekken lening een annuïtaire aflossing heeft, dan geldt een maximale rentevaste periode van 30 jaar.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Benodigde stukken

BNG Bank ontvangt vervolgens graag van de stichting/vereniging:  

 • een exemplaar van de statuten met de stempel van de notaris,
 • een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel van de stichting/vereniging,
 • heel duidelijk leesbare kopie legitimatiebewijzen van alle bevoegde bestuurders zoals genoemd in de KvK,
 • een brief – per fysieke post - ondertekend door de bestuurders (zoals bij KvK vastgelegd) waarin worden genoemd:
   1. de bank en het rekeningnummer van de stichting/vereniging, waarop de opbrengst van de geldlening te zijner tijd dient te worden bijgeschreven;
   2. de persoon die namens de stichting/vereniging wordt gemachtigd om de lening telefonisch af te sluiten met BNG Bank;
   3. het doel van de aan te trekken lening.
 • Begroting
 • Jaarrekening
 • Jaarverslag
 • Rapport Stichting Waarborgfonds Sport (indien beschikbaar)

Intussen zal de betreffende accountmanager van BNG Bank telefonisch contact opnemen met de garanderende gemeente/provincie om het zogenaamde zorgplichtgesprek te houden: vanuit de zorgplicht van BNG Bank zal met de gemeente/provincie afstemming plaatsvinden over risico's, verbonden aan het afgeven van een borgstelling.

Voordat BNG Bank offerte kan doen voor een lening, dient BNG Bank in het bezit te zijn van een juist en volledig getekend, onvoorwaardelijk en onherroepelijk garantiebesluit van het college van B&W van een gemeente of van gedeputeerde staten van een provincie ten behoeve van de lening die de stichting/vereniging voornemens is, aan te trekken.

Het is van juridisch belang, dat de volgende passage, letterlijk  in het besluit wordt opgenomen (kies de juiste tekst van het garantiebesluit):

Garantiebesluit van het college van B&W van een gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente, gelet op artikel 160 lid 1 sub e van de Gemeentewet

VERKLAART:

kennis te hebben genomen van het model van de akte van borgtocht (met vermelding van de referentie) van BNG Bank; en

BESLUIT:

Om onder de in deze akte van borgtocht vermelde voorwaarden onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg te staan jegens BNG Bank voor de richtige nakoming van alle verplichtingen van <naam kredietnemer> uit hoofde van de [daarin genoemde] lening, overeenkomstig de model akte van borgtocht met referentie E2a01122010, een en ander tot een maximum bedrag van EUR XXXX,-- (te vermeerderen met de pro rata parte aan dit bedrag toe te rekenen boeten, kosten en wettelijke en overeengekomen renten). 

 

Garantiebesluit van Gedeputeerde Staten van een provincie

Gedeputeerde Staten van de provincie [naam provincie], gelet op artikel 158 lid 1 sub e van de Provinciewet

VERKLAART:

kennis te hebben genomen van het model van de akte van borgtocht (met vermelding van de referentie) van BNG Bank; en

BESLUIT:

Om onder de in deze akte van borgtocht vermelde voorwaarden onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg te staan jegens BNG Bank voor de richtige nakoming van alle verplichtingen van <naam kredietnemer> uit hoofde van de [daarin genoemde] lening, overeenkomstig de model akte van borgtocht met referentie E2a01122010, een en ander tot een maximum bedrag van EUR XXXX,-- (te vermeerderen met de pro rata parte aan dit bedrag toe te rekenen boeten, kosten en wettelijke en overeengekomen renten). 

   

Indien buiten deze passage andere voorwaarden worden opgenomen in het college-/gs-besluit, zal BNG Bank het college-/gs-besluit niet accepteren, omdat er dan geen sprake meer is van een onherroepelijke en onvoorwaardelijke gemeente-/provinciegarantie.

BNG Bank financieert niet op basis van een borging van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Wellicht dat de gemeente/provincie borging van het SWS kan verkrijgen. Eventueel kan op basis van een borging van SWS een lening worden aangevraagd bij het BNG Duurzaamheidsfonds.

Vervolgproces

Na ontvangst van de voornoemde stukken, start het volgende proces:

 1. BNG Bank start intern de procedure “Clientacceptatie” (wettelijk verplicht) aan de hand van de door de stichting/vereniging aangeleverde stukken.
 2. BNG Bank beoordeelt de aangeleverde cijfers, het jaarverslag en of het college-/gs-besluit aan de juridische eisen met betrekking tot de borgstelling voldoet.
 3. Na acceptatie door de Clientacceptatiecommissie en na goedkeuring van het ontvangen kopie garantiebesluit van de gemeente/provincie, kan de stichting/vereniging telefonisch contact opnemen met de bank om de lening telefonisch af te sluiten.
 4. Na acceptatie van de telefonische offerte door de stichting/vereniging wordt door BNG Bank de akte van borgtocht (voor de door de stichting afgesloten lening)  ter ondertekening door de gemeente/provincie, verstuurd naar de gemeente/provincie.
 5. De overeenkomst van geldlening wordt - ter ondertekening door de daartoe bevoegde bestuurders – in tweevoud naar de stichting/vereniging gestuurd.
 6. De stichting/vereniging ziet er op toe dat zowel de juist en volledig ondertekende overeenkomst als de ondertekende akte van borgtocht vóór de ingangsdatum van de lening tijdig bij BNG Bank binnen zijn.

Overmaking van de opbrengst van geldlening vindt op de overeengekomen stortingsdatum plaats, als de rechtsgeldig ondertekende akte van borgtocht en de rechtsgeldig ondertekende overeenkomst van geldlening bij BNG Bank aanwezig zijn. 

Meer informatie

Voor vragen kunt u zich richten tot:

Trefwoorden: Tags: Kredietverlening
Yes

 Content Query