Plan voor biomassa-installatie bedrijvenpark Zenkeldamshoek

Inhoudsopgave

Contents

Automatic
Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Hof van Twente en BNG Gebiedsontwikkeling. Groene stroom voor Hof van Twente Een biomassa-installatie zet biomassa om in energie. De installatie zal zo’n 12 miljoen kWh per jaar produceren en daarmee groene stroom kunnen leveren aan meer dan 25% van de huishoudens in de gemeente Hof van Twente. De jaarlijkse CO2 reductie wordt geschat op circa 9.800 ton. De centrale verwerkt 50% dierlijke mest en 50% "positieve lijst stromen" zoals gras en maïs.

De mogelijkheid tot het inzetten van biomassastromen van Bruins & Kwast in het vergistingproces wordt nader onderzocht. Deze samenwerking zou kunnen leiden tot het reduceren van het vrachtverkeer.

Gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen

De gemeente Hof van Twente staat positief tegenover het plan omdat het een duidelijke bijdrage levert aan gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen.

Voor de bouw van de biomassacentrale is een bestemmingsplanwijziging, een bouwvergunning en een milieuvergunning nodig. Omdat het bouwplan voorziet in een lager bebouwingspercentage dan in het bestemmingsplan is voorgeschreven wordt een ontheffingsprocedure gestart. De welstandscommissie heeft inmiddels een positief advies gegeven op het voorlopige bouwplan. De milieuvergunning toetst het plan aan milieuaspecten als geluid, veiligheid, bodem en lucht. De ontwerp-milieuvergunning ligt vanaf woensdag 6 oktober ter inzage in het gemeentehuis in Goor.

Relevante links

Trefwoorden: Tags:  
 

 Content Query