Bestuurspoort Gebiedsontwikkeling: waar ligt de ruimte?

  • update:  
  •  

BNG organiseert op woensdag 16 november 2011 in samenwerking met het IPO en de VNG een bestuurspoort voor gedeputeerden en wethouders over gebiedsontwikkeling. 
 

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Nieuwe gebiedsontwikkelingsprojecten komen nauwelijks van de grond. Door vraaguitval en aanhoudende onzekerheid over marktherstel dreigen forse tegenvallers bij gemeenten met grondposities. De exploitatie komt onder druk te staan door afboekingen. Daarnaast drukken de financieringslasten steeds zwaarder op de exploitatie, omdat verkopen en opbrengsten achterblijven. Ondertussen wil het nieuwe kabinet een herschikking van taken en verantwoordelijkheden tussen rijk, provincies en gemeenten. De praktijk van gebiedsontwikkeling verandert hierdoor ingrijpend. Nieuwe bestuurlijke verhoudingen vragen om een nieuwe organisatorische opzet. Waar ligt de ruimte voor nieuwe ruimtelijke ambities?

Sprekers

Hans de Jonge (bestuursvoorzitter Brink Groep) schetst voorafgaand aan de discussie de huidige situatie.

Daarna geven Theo Rietkerk (gedeputeerde provincie Overijssel), Adri Duivesteijn (wethouder gemeente Almere), en Henk Aalderink (burgemeester Bronckhorst) kort hun visie op het thema. Heleen Aarts (directeur gebiedsontwikkeling Amvest) schetst het perspectief vanuit de private partijen.

 

Andries Heidema (burgemeester Deventer en lid van de VNG-commissie Ruimte en Wonen) geeft de visie namens VNG.

Hierna is uitgebreid ruimte voor discussie met de aanwezigen onder leiding van Hans de Jonge.

Doelgroep

De bijeenkomst is voor g edeputeerden en wethouders (RO, EZ en Financiën), kamerleden en marktpartijen die actief zijn op het gebied van gebiedsontwikkeling en overige belanghebbenden.

Meer informatie

Derk Jan Postema, afdeling Marketing & Communicatie
T  070 3750 466
mc@bng.nl

Trefwoorden: Tags:  
 

 Content Query