Besluit begroting en verantwoording: verbonden partijen

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Stb. 2003, 27) (het "Besluit") schrijft voor dat provincies en gemeenten in een aantal paragrafen bij de begroting en de jaarrekening gegevens over verbonden partijen moeten opnemen. BNG Bank is voor de genoemde instellingen een verbonden partij wanneer zij een financieel belang hebben in BNG Bank. 

Inhoudsopgave

Contents

No

handreiking

De op te nemen gegevens worden nader aangeduid in de artikelen 15, 36 en 69 van het Besluit. Hieronder geeft BNG Bank haar aandeelhouders artikelsgewijs een handreiking ten behoeve van hun verantwoording, voor zover het hun belang in BNG Bank betreft.

Artikel 15

a. De visie op de verbonden partij in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting

b. De beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Gelet op de wijze waarop BNG Bank het openbaar belang behartigt (zie hieronder bij artikel 69, sub b), ligt het voor de hand dat de aandeelhouder zijn aandelenbezit in BNG Bank ziet als een duurzame belegging.

Artikel 36

a. Kapitaalverstrekkingen

Het aantal aandelen à EUR 2,50 van de individuele aandeelhouders is te vinden in het overzicht van aandeelhouders en aan hen uit te keren dividendbedragen (Pdf).

b. Leningen

De informatie over dit punt kan door de aandeelhouders in eigen bronnen worden gevonden.

Artikel 69

a. Naam en vestigingsplaats

BNG Bank N.V., Den Haag

b. Het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Toelichting: het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen.

De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van EUR 2,50).

c. Veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente onderscheidenlijk provincie in de verbonden partij heeft

Gedurende het begrotingsjaar hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de belangen van aandeelhouders in BNG Bank. (Hierbij is het gevolg van een eventuele gemeentelijke samenvoeging buiten beschouwing gelaten.)

d. Het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar 

Eigen vermogen per

Eigen vermogen per

Vreemd vermogen per

Vreemd vermogen per

Achtergestelde schulden per

Achtergestelde schulden per

      01-01-2019     

      31-12-2019     

      01-01-2019     

      31-12-2019     

      01-01-2019     

      31-12-2019     

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4.991 miljoen

4.887 miljoen

132.518 miljoen

144.802 miljoen

32 miljoen

33 miljoen

e. Het resultaat van de verbonden partij

Over 2019 realiseerde BNG Bank een nettowinst na belastingen van EUR 163 miljoen (2018: EUR 337 miljoen).

Gezien de onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten vindt de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2020. De lage langlopende rente zal een drukkend effect hebben op de ontwikkeling van het renteresultaat.

Trefwoorden: Tags: Netto winst; BBV; Begroting; Over BNG Bank
 

 Content Query