Besluit begroting en verantwoording: verbonden partijen

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Stb. 2003, 27) (het “Besluit”) schrijft voor dat provincies en gemeenten in een aantal paragrafen bij de begroting en de jaarrekening gegevens over verbonden partijen moeten opnemen. BNG Bank is voor de genoemde instellingen een verbonden partij wanneer zij een financieel belang hebben in BNG Bank. 

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

handreiking

De op te nemen gegevens worden nader aangeduid in de artikelen 15, 36 en 69 van het Besluit. Hieronder geeft BNG Bank haar aandeelhouders artikelsgewijs een handreiking ten behoeve van hun verantwoording, voor zover het hun belang in BNG Bank betreft.

Artikel 15

a. De visie op de verbonden partij in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting

b. De beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Gelet op de wijze waarop BNG Bank het openbaar belang behartigt (zie hieronder bij artikel 69, sub b), ligt het voor de hand dat de aandeelhouder zijn aandelenbezit in BNG Bank ziet als een duurzame belegging.

Artikel 36

a. Kapitaalverstrekkingen

Het aantal aandelen à EUR 2,50 van de individuele aandeelhouders is te vinden in het overzicht van aandeelhouders en aan hen uit te keren dividendbedragen (Pdf).

b. Leningen

De informatie over dit punt kan door de aandeelhouders in eigen bronnen worden gevonden.

Artikel 69

a. Naam en vestigingsplaats

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, Den Haag

b. Het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Toelichting: het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen.

De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van EUR 2,50).

c. Veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente onderscheidenlijk provincie in de verbonden partij heeft

Gedurende het begrotingsjaar hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de belangen van aandeelhouders in BNG Bank. (Hierbij is het gevolg van een eventuele gemeentelijke samenvoeging buiten beschouwing gelaten.)

d. Het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar

Eigen vermogen per

Eigen vermogen per

Vreemd vermogen per

Vreemd vermogen per

Achtergestelde schulden per

Achtergestelde schulden per

      01-01-2015     

      31-12-2015     

      01-01-2015     

      31-12-2015     

      01-01-2015     

      31-12-2015     

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3.582 miljoen

4.163 miljoen

149.891 miljoen

145.317 miljoen

32 miljoen

31 miljoen

e. Het resultaat van de verbonden partij

Over 2015 realiseerde BNG Bank een nettowinst na belastingen van EUR 226 miljoen (2014: EUR 126 miljoen).

De omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen ligt in 2016 naar verwachting in lijn met die van het voorgaande jaar. Mede onder invloed van aanhoudende lage lange rentetarieven en de terughoudende rentepositie van de bank zal het renteresultaat in 2016 naar verwachting lager uitkomen dan over het verslagjaar. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor politieke, economische en monetaire ontwikkelingen.

Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2016.

Trefwoorden: Tags: Verantwoording; Besluit; BBV; Begroting; BNG Bank
 

 Content Query