De Grondexploitatiewet in de praktijk

De grondpolitiek en het grondbeleid zijn in ons land reeds gedurende vele jaren politiek gevoelige thema's. Gemeenten zien de mogelijkheden tot het voeren van een actief grondbeleid afnemen. Private partijen realiseren zelf projecten op basis van hun grondbezit en incasseren de ontwikkelingswinsten. Het bewerkstelligen van publieke doelstellingen kost soms veel moeite en het verhalen van de kosten voor publieke voorzieningen is dan ook vaak inzet van langdurige inhoudelijke en procedurele onderhandelingsprocessen. Het is de vraag in hoeverre de nieuwe Grondexploitatiewet hierop antwoord zal kunnen geven.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening