Nieuwe perspectieven voor gebiedsontwikkeling

De Nota Ruimte geeft een aanzet tot accentverschuiving van toelatingsplanologie naar ontwikkelingsplanologie. Het Rijk stoot een deel van zijn taken af naar de gemeenten en provincies; anderzijds krijgt het Rijk er taken bij. De inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft mogelijkheden gebiedsontwikkelingen gestructureerd in samenwerking met marktpartijen in gang te zetten.

Trefwoorden: Tags: Publiek private samenwerking; Ruimtelijke ordening