Gemeentefinanciën in zwaar weer

Als gevolg van de financiële crisis loopt het tekort van het Rijk sterk op. Gerekend wordt op dit moment met een tekort van 5,8 procent van het bruto binnenlands product, hetgeen neerkomt op een bedrag van EUR 35 miljard. Omvangrijke bezeuinigingen lijken dan ook onontkoombaar. De bezuinigingen van het Rijk zullen via het evenredigheidsprincipe ook de algemene uitkering aan de decentrale overheden treffen. Daarnaast zullen ook de specifieke uitkeringen niet aan de bezuinigingen ontkomen. Ook de economische realiteit tikt door in de financile positie. Hoe en wanneer een en ander merkbaar wordt, is nog onzeker. Voorshands lijkt het beter van een somber scenario uit te gaan.

Trefwoorden: Tags: Organisatie