Aanvraagprocedure

Het BNG Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van kunst en cultuur die door anderen worden georganiseerd.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic
​De criteria die het BNG Cultuurfonds hanteert zijn enigszins gewijzigd.

Let op: aanvragen voor de junivergadering moeten uiterlijk 13 april 2018 vóór 12.00 uur binnen zijn bij het BNG Cultuurfonds, via: cultuurfonds@bngbank.nl

Beoordelingscriteria

Aanvragen voor projecten worden beoordeeld aan de hand van drie hoofdcriteria. 

Regionale zichtbaarheid en betrokkenheid

 • Het project richt zich aantoonbaar op een groot bereik in een bepaalde regio (veel voorstellingen of een tournee).
 • Een project wordt bij voorkeur opgezet of uitgevoerd in samenwerking met lokale en regionale professionals.
 • Financiële betrokkenheid van één of meer gemeenten strekt tot aanbeveling. Dit geldt ook voor bijdragen vanuit stedelijke, regionale of provinciale instellingen of fondsen.

Kwaliteit

 • Projecten moeten artistiek van hoge kwaliteit zijn.
 • Noem in een aanvraag en projectplan dan ook altijd namen van betrokken kunstenaars en de samenwerking met regionale of landelijke ondersteuningsinstellingen. Een adviescommissie met professionals uit diverse disciplines beoordeelt de aanvragen.

Onderscheidend/vernieuwend karakter

 • Het BNG Cultuurfonds is een stimuleringsfonds. Een aanvraag is bij voorkeur nieuw, uniek, inhoudelijk bijzonder of experimenteel en kan voor andere partijen (instellingen of gemeenten) een voorbeeldstellend karakter hebben.
 • Het BNG Cultuurfonds wil met een bijdrage graag nieuwe projecten van de grond krijgen of een nieuw element in een bestaand project een kans geven.

Randvoorwaarden

 • Bijdragen van het BNG Cultuurfonds zijn in beginsel eenmalig.
 • Aanvragers (instellingen, organisaties of kunstenaars) mogen slechts één keer in de drie jaar een aanvraag doen. Een aanvrager van wie een project in 2016 of 2017 door het BNG Cultuurfonds is gehonoreerd, kan dus in 2018 NIET opnieuw een aanvraag doen.
 • Het BNG Cultuurfonds draagt nadrukkelijk niet bij in kosten van projecten die gericht zijn op investeringen in materiële en/of personele kosten. Het gaat om uitvoeringen/producties. Dus geen restauratiekosten, bouwsubsidies, kosten van inrichting en exploitatie, vaste personeelskosten, etc.
 • Ook is het fonds terughoudend bij het honoreren van aanvragen van instellingen die reeds overheidssubsidies ontvangen. Maakt u in dat geval concreet duidelijk wat de urgentie is en waarom u voor die bepaalde activiteit toch subsidie uit ons fonds nodig heeft.
 • Het BNG Cultuurfonds wil met een bijdrage het verschil maken. Dat betekent dat onze bijdrage in verhouding moet staan tot de totale begroting. De bedragen die het BNG Cultuurfonds ter beschikking stelt liggen tussen 2.500 euro en 15.000 euro.
 • Puur educatieve projecten steunt het BNG Cultuurfonds niet, maar eventueel wel uitvoeringen en producties waar ook een educatief element in zit. Ook binnenschoolse activiteiten komen niet voor subsidie in aanmerking.
 • Bij de beoordeling wordt zowel rekening gehouden met een geografische spreiding als een verdeling over de diverse kunst- en cultuurdisciplines.

Aanvraagprocedure

U kunt uw aanvragen alleen indienen via e-mail. Dit kan alleen door middel van het aanvraagformulier, dat ondertekend moet zijn door bevoegde functionarissen (bestuursleden).

Om aan te tonen wie bevoegd zijn, moeten een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel, kopieën van geldige legitimatiebewijzen en de statuten bij de aanvraag worden bijgevoegd.

Stuur daarnaast ook verplicht als bijlage mee: 

 • een gespecificeerde begroting en/of offertes van het project
 • een duidelijk projectplan van maximaal 5 pagina's

Verzoeken die hieraan niet voldoen en aanvragen die niet met dit aanvraagformulier worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Inzend- en reactietermijnen

Het bestuur komt eens per kwartaal bijeen (medio maart, juni, september en december). Aanvragen voor de junivergadering moeten uiterlijk 13 april 2018 vóór 12.00 uur binnen zijn bij het BNG Cultuurfonds, via: cultuurfonds@bngbank.nl.

Binnen twee weken na de vergadering berichten wij u schriftelijk of uw aanvraag wel of niet wordt gehonoreerd.

Trefwoorden: Tags: Cultuurfonds
 

 Content Query